Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Denisa Beriková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dBF

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
prodekan fakulty

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4134 185

MUDr. Zuzana Biringerová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
odborný asistent

RNDr. Henrieta Blahušiak Drobková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Mgr. Lukáš Blahút

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Tímea Blichová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN

MUDr. Anna Bobčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

MUDr. Anna Bobčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec
zamestnanec

Alica Bobeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115
First page Previous page ... 4 5 [6] 7 8 ... Next page Last page