Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Úspech našich študentiek na medzinárodnej konferencii študentov doktorských študijných programov Ošetrovateľstvo

V dňoch 11.-12. apríla 2019 sa v priestoroch Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice konal 1. ročník medzinárodnej konferencie študentov doktorských študijných programov ošetrovateľstvo v Českej a Slovenskej republike.


K spoluorganizátorom konferencie patril aj Ústav ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, ďalej Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Jedným z členov vedeckého výboru konferencie bola aj prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. ako garant doktorandského štúdia pre ošetrovateľstvo na JLF UK.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť na medzinárodnej platforme otvorený diskusný priestor študentom a ich školiteľom k zdieľaniu výskumných zámerov, vedeckovýskumných metód a výsledkov študentských projektov. Študenti prezentovali svoje príspevky v rámci prednáškovej alebo posterovej sekcie. Rokovacími jazykmi konferencie boli čeština, slovenčina a angličtina. Publikačným výstupom z konferencie je česko/slovensko-anglický zborník abstraktov s prideleným ISBN.

Ako najlepšie prvé tri prezentácie boli vyhodnotené:

Hana Locihová: Hodnocení kvality spánku u pacientů na intenzivní péči, JLF UK

Dominika Kalánková: Prevalencia prideľovanej ošetrovateľskej starostlivosti, JLF UK

Katarína Kačalová: Problematika dokumentovania nehojacich sa rán v domácom prostredí pacientov, JLF UK