Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veľvyslanectvo mladých

Dňa 10. júna 2019 sa v Bratislave konal 9. ročník súťaže s názvom „Veľvyslanectvo mladých“.


20. 06. 2019 09.19 hod.
Od: Kancelária dekanky JLF UK

     Hlavnou myšlienkou tohto projektu je snaha priviesť mladých, nadaných študentov k vede, pomôcť ich budúcej kariére, nachádzať a rozvíjať domáce a zahraničné kontakty. V hodnotiacej komisii každoročne pôsobia zástupcovia významných nadnárodných  spoločností a inštitúcií vrátane veľvyslancov štátov, ktoré majú svoje zastúpenie v Slovenskej republike. Tento rok sa zúčastnili súťaže aj naši študenti prvého ročníka programu Všeobecného lekárstva, Univerzity Komenského, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (JLF UK). Štyria súťažiaci Peter Škula, Igor Kakas, Peter Vrba a Patrik Tkáč pod vedením školiteľov Ing. Jakuba Míška, PhD. a prof. MUDr. Jána Jakuša, DrSc. z Ústavu lekárskej biofyziky, prezentovali ich výskum s príspevkom „Meranie nízkofrekvenčného signálu pri prevádzke mobilných telefónov“ a získali druhé miesto v tejto prestížnej súťaži.  Nadviazali tak  na svoje tohtoročné úspechy v  Študentskej vedeckej činnosti  na pôde JLF UK, i na SVOČ konferencii Univerzity Palackého v Olomouci.

       Prezentovaná téma je vysoko aktuálna, keďže počet mobilných telefónov a s nimi aj množstvo „elektrosmogu“ vo svete enormne narastá. Je prekvapujúce, že mobilné telefóny nie sú výrobcami testované na ich možné škodlivé účinky na ľudský organizmus. Aj preto bola prednáška zameraná na prezentáciu vlastných nálezov i objasnenie princípov vyžarovania mobilných telefónov, v pásme využívaných rádiových frekvencií a v oblastiach nízkych až extrémne nízkych  elektromagnetických vĺn, ktorých vzájomné pôsobenie môže významne ovplyvniť biologické štruktúry organizmu. V literatúre sú dostupné len ojedinelé údaje o účinkoch synergicky pôsobiacej kombinácie niekoľkých frekvenčných pásiem. Tie môžu vyvolať biologické efekty (rozkmitanie dvojzávitnice DNA, zmeny v otváraní kanálov bunkovej membrány, tvorby produkcia melatonínu a iné), ktoré sú známe ako „netepelné účinky elektromagnetického žiarenia a doposiaľ neboli uspokojivo objasnené. V pripravovaných  sieťach piatej generácie (tzv. 5G siete) sa predpokladá masívne využívanie rádiofrekvenčných pásiem od približne 450 MHz až po približne 50 GHz. Je oprávnená obava, že pri ich interakciách  s nízkofrekvenčnými a statickými magnetickými poľami, môže dôjsť k excesívnemu zamoreniu životného prostredia, s výrazne negatívnym dopadom na ľudské zdravie.