Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Novelizácia legislatívy - ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov


31. 03. 2022 11.53 hod.
Od: ODVZP

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.