Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencia o Parkinsonovej chorobe

Dňa 12. apríla 2024 sa pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby konala celoslovenská odborná konferencia sestier na tému „Starostlivosť o pacienta v pokročilom štádiu Parkinsonovej choroby“ na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja.


16. 04. 2024 10.21 hod.
Od: JLF UK

Na organizovaní odbornej konferencie participovali aj dve pracoviská Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine - Neurologická klinika UNM a JLF UK a Ústav  ošetrovateľstva JLF UK Martin.

S myšlienkou zorganizovať podujatie prišla pacientska organizácia Spoločnosť Parkinson Slovensko. „Hlavným cieľom organizácie odborného podujatia monotematicky zameraného bolo lepšie pochopenie ochorenia vrátane problémov, ktoré ochorenie so sebou prináša. Témy prezentácií boli venované medicínskym východiskám ochorenia, ošetrovateľskej starostlivosti pri vybraných problémoch pacienta, subjektívnemu vnímaniu dôstojnosti pacientov, psychickým problémom v kontexte psychologickej starostlivosti, liečebným možnostiam pokročilého štádia Parkinsonovej choroby, starostlivosti o pacientov s pumpovými systémami, manažmentu dysfágie a dyzartrie z pohľadu klinického logopéda a o dostupnosti zdravotnej starostlivosti v Žilinskom samosprávnom kraji,“ informovala Mgr. Michaela Miertová, PhD. z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK.

Na konferencii bolo 435 účastníkov (prezenčne a online) z radov sestier, opatrovateľov, psychológov, logopédov ako aj pacientov a ich rodinných príslušníkov a zástupcov pacientskej organizácie Spoločnosť Parkinson Slovensko.  

Ďakujeme všetkým organizátorom vrátane sponzorov podujatia, prednášajúcim a účastníkom. Atnosféra podujatia sa niesla v príjemnej a podnetnej atmosfére, s možnosťou vytvorenia nových kontaktov a ďalšej spolupráce.

Za organizačný výbor Mgr. Michaela Miertová, PhD. a doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.