Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Úspech študentov JLF UK v Súťaži mladých onkológov

V 9. ročníku Súťaže mladých onkológov 2024, ktorú zorganizovala Nadácia Výskum Rakoviny, v kategórii študent vysokej školy uspeli Andrej Štefák a Adrián Beľa z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.


09. 04. 2024 11.50 hod.
Od: JLF UK

Andrej Štefák (Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin) sa v ocenenej práci venuje dopadu zvýšenej expresie proteínu p53 v nádorových bunkách na prežívanie skúmaných pacientov.  „Som veľmi vďačný, že som sa mohol zúčastniť na tomto podujatí a že daná práca bola pozitívne ohodnotená. Časť tohto výskumu je aj súčasťou mojej diplomovej práce, preto sa budem tejto problematike venovať aj naďalej.“

Adrián Beľa (Jesseniova lekárska fakulta UK) sa súťaže zúčastnil s prácou o vplyve Šalvie lekárskej na rozvoj karcinómu prsníka u samíc potkanov. Výsledky jeho výskumu ukázali zníženie markerov nádorového bujnenia a potenciál šalvie ako súčasti chemoprevencie rakoviny prsníka. „Súťaž beriem ako prínosnú životnú skúsenosť a ocenenie ako určitý míľnik na mojej ceste k voľbe budúcej lekárskej špecializácie.“

Cieľom podujatia Súťaž mladých onkológov bolo umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce. Nadácia Výskum Rakoviny sa snaží motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného pracovníka. 

Kompletné informácie z aktuálneho ročníka súťaže sú zverejnené na webstránke nadácie.

zdroj foto: NVR