Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácia k obnovovaniu prezenčnej výučby počas letného semestra 2020/2021

V súvislosti s prípravou výučby v letnom semestri AR 2020/2021 a aktuálnou pandemickou situáciou bol vydaný Príkaz rektora UK č. 3/2021 (Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021), v ktorom okrem iného prikazuje uskutočňovať takmer všetky vzdelávacie činnosti v študijných programoch prvého (Bc.), druhého (Mgr.) a spojeného prvého a druhého stupňa (MUDr., MDDr.) vysokoškolského štúdia dištančnou metódou v súlade s § 108e ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.


27. 01. 2021 10.08 hod.
Od: JLF UK v Martine

Zároveň však uvedený príkaz definuje výnimky na vybrané vzdelávacie činnosti, a to najmä študentov končiacich ročníkov, kde je fyzická účasť študenta nevyhnutná pre riadne ukončenie štúdia, ako aj študentov študijných programov, ktorých ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach (vrátane študentov medicíny). 

Nakoľko má vedenie JLF UK snahu o obnovenie prezenčnej výučby aj u nekončiacich ročníkov, po prerokovaní na jeho včerajšom zasadnutí boli včera ráno oslovení všetci garanti predmetov, aby obratom definovali nevyhnutný rozsah vzdelávacích činností, ktoré si vyžadujú prezenčnú metódu výučby pre všetky predmety v jednotlivých študijných programoch (VLSK, VLEN, ZL, OŠ, PA, VZ). Ide najmä o klinické stáže/praxe v UNM alebo v simulačnom centre, ale aj o praktické cvičenia vyžadujúce fyzickú účasť študentov.  

Na základe dodaných informácií rozhodne vedenie JLF UK o najvhodnejšom spôsobe a rozsahu a predloží do konca januára žiadosť na schválenie výnimky rektorovi.  

Bude nevyhnutné vzdelávacie činnosti uskutočňovať tak, aby nebolo ohrozené zdravie študentov  a zamestnancov v súlade so všeobecne záväznými predpismi, ako aj opatreniami, rozhodnutiami a odporúčaniami vlády SR, ministerstiev, ÚVZ SR, či iných príslušných štátnych orgánov. Aj preto odporúčame využiť aktuálnu možnosť očkovania u tých študentov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom ako aj u zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho pripravujeme podmienky pre pravidelné testovanie študentov a zamestnancov na koronavírus.  

Zároveň bude musieť byť upravený rozvrh výučby tak, aby v čo najväčšej miere odrážal požiadavky a možnosti jednotlivých pracovísk a konečné stanovisko rektora. Predpokladáme, že podrobnejšie informácie k úprave rozvrhov pre jednotlivé ročníky všetkých študijných programov budeme môcť zverejniť v priebehu budúceho týždňa. 

V tejto súvislosti si Vás už teraz dovoľujeme informovať, že prednášky ako aj tá časť praktickej výučby, ktorá si nevyžaduje nevyhnutnú fyzickú účasť študentov, budú realizované na JLF UK dištančne (online) vo všetkých študijných programoch počas celého letného semestra.