Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie AS JLF UK

Program k zasadnutiu AS JLF UK, ktoré sa uskutoční 28. novembra 2022 a 13:00 hod.


24. 11. 2022 10.54 hod.
Od: JLF UK

Program rokovania: 

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie overovateľov zápisnice
 3. Odovzdanie osvedčení o zvolení a sľub novozvolených členov AS JLF UK
 4. Voľba ďalšieho člena Predsedníctva AS JLF UK za zamestnaneckú časť
 5. Doplnenie stálych komisií AS JLF UK
 6. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej časti AS JLF UK
 7. Návrh dekanky JLF UK na ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na AR 2023/2024
 8. Návrh dekanky JLF UK na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024
 9. Informácia dekanky JLF UK o výške školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom v AR 2023/2024
 10. Návrh dekanky JLF UK na zmenu funkčnej štruktúry pracovísk
 11. Informácie Vedenia JLF UK
 12. Rôzne