Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie Etickej komisie JLF UK

Riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na utorok 29. júna 2021 o 13:00 hod.


21. 05. 2021 11.42 hod.
Od: JLF UK

Žiadatelia o posúdenie projektu zasielajú názov projektu, meno hlavného riešiteľa a riešiteľské pracovisko ako aj kompletné materiály v zmysle Rokovacieho poriadku EK JLF UK najneskôr 14 dní pred rokovaním, t.j. do 15. júna 2021, a to elektronicky na adresu jana.surzinova@uniba.sk a následne aj písomne na adresu sekretariátu Etickej komisie (Ústav verejného zdravotníctva, Malá Hora 4B, 03601 Martin).

Informácie o tom, ako postupovať pri predložení žiadosti, nájdete na stránke TU.

Predbežne sa plánuje zasadnutie hybridnou formou, t. j. s možnosťou online pripojenia členov komisie ako aj predkladateľov projektov na schválenie - v prípade, že sa plánujete pripojiť online, oznámte to prosím súčasne p. Suržínovej pri predkladaní projektu.

Upozornenie: Tie projekty (granty), ktoré sú vzhľadom na svoje ciele súčasťou riešenia už schválených väčších projektov (napr. granty UK, VEGA, APVV) a všetci riešitelia sú zároveň aj riešiteľmi predtým schváleného projektu, nie je potrebné opätovne predkladať na schválenie (odporúčame to uviesť v žiadosti o financovanie projektu/grantu).

V prípade posudzovania aktuálne pripravovaných projektov VEGA/KEGA je súhlas Etickej komisie podmienkou ich riešenia (nie podania), preto je možné ich na schválenie predložiť dodatočne po elektronickom podaní projektu na agentúru.