Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Novozvolení prodekani JLF UK

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine schválil na svojom zasadnutí dňa 18. februára 2019 návrhy dekanky JLF UK prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. na vymenovanie nových prodekanov JLF UK, ktorí nastúpia do funkcií 19. februára 2019.


19. 02. 2019 11.01 hod.
Od: Kancelária dekanky JLF UK

Novozvolení prodekani JLF UK:

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.  prvý prodekan a prodekan pre rozvoj a kontakt s nemocnicou

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. prodekan pre vedu a výskum  

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre informačné technológie

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. prodekanka pre pedagogickú činnosť v nelekárskych študijných programoch

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Zabezpečovaním agendy týkajúcej sa pedagogickej činnosti v študijnom programe zubné lekárstvo v rozsahu kompetencií prodekana bola poverená doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., a to do doby vymenovania prodekana po predchádzajúcom schválení v Akademickom senáte JLF UK.

Funkciu prodekanky pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy bude naďalej zabezpečovať prof. RNDr. Erika Halašová, PhD., ktorej funkčné obdobie končí 12. decembra 2019.