Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výučba v letnom semestri AR 2021/2022

Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v letnom semestri akademického roka 2021/2022.


18. 02. 2022 19.56 hod.
Od: JLF UK

Harmonogram letného semestra akademického roka 2021/2022 na JLF UK je zverejnený na stránke fakulty TU a v súčasnosti sa nemení.

Prednášky v študijných skupinách nad 50 študentov (študijné programy všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, spojené prednášky pre VL a ZL, spojené prednášky pre NŠP) sa budú realizovať dištančnou metódou (online, prednostne použitím MS Teams), a to v čase určenom v rozvrhoch zverejnených na internetovej stránke fakulty.

Prednášky v študijných skupinách do 50 študentov (študijné programy zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo) sa môžu realizovať prezenčne pri dodržaní podmienok uvedených v rozhodnutí Krízového štábu UK, v príkaze rektora UK č. 3/2022 a v tomto vnútornom predpise.

Semináre, klinické stáže a praktické cvičenia vo všetkých študijných programoch sa budú realizovať prezenčne pri dodržaní podmienok uvedených v rozhodnutí Krízového štábu UK, v príkaze rektora UK č. 3/2022 a v tomto vnútornom predpise.

Metóda štúdia v študijných programoch tretieho stupňa sa určí individuálne podľa uváženia školiteľa a vedúceho pracoviska, pričom musia byť dodržané rozhodnutia verejných autorít.

V prípade prezenčnej výučby je možné využiť maximálne 50 % kapacity miestnosti na sedenie, resp. zabezpečiť primeraný odstup medzi osobami v miestnosti.

Vyššie uvedené vzdelávacie činnosti sa realizujú prezenčne, len ak to všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj opatrenia, rozhodnutia a odporúčania vlády SR, ministerstiev, ÚVZ SR, či iných príslušných štátnych orgánov umožňujú. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sa postupuje v súlade s rozhodnutím Permanentného krízového štábu UK7, resp. podľa stanoviska príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, o ktorých bude fakulta priebežne informovať. 

Študenti a zamestnanci sú povinní postupovať v súlade s platnými opatreniami určenými štátom a inými verejnými autoritami. Nosenie rúšok, resp. respirátora (prekrytie horných dýchacích ciest) a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je realizované v súlade s platnými vyhláškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ v Martine pri ohrození verejného zdravia; s ohľadom na špecifický charakter vzdelávacích činností na vybraných miestach ich realizácie je možné vyžadovať aj ďalšie osobné ochranné prostriedky a táto požiadavka musí byť zo strany študentov a zamestnancov rešpektovaná.

Dôraz sa kladie na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk). Aplikovať adekvátne profesionálne vzorce správania a dodržiavanie zásad respiračnej etikety vzhľadom na hroziace vysoké riziko šírenia ochorenia COVID-19.

Detailné informácie:

Vnútorný predpis č. 1/2022 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v LS AR 2021/2022