Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo

je študijný program sústavného vzdelávania pre sestry z klinickej praxe akreditovaný na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) od roku 2008.


Absolventi programu, sestry-mentori z celého Slovenska, sa aktívne zapájajú do výučbového procesu študentov ošetrovateľstva v bakalárskom i magisterskom študijnom programe na JLF UK v klinickej ošetrovateľskej praxi. Podieľajú sa na vedení a hodnotení študentov ošetrovateľstva najmä počas ich súvislej ošetrovateľskej praxe na internistických, chirurgických, pediatrických pracoviskách či v psychiatrii.

S cieľom skvalitnenia komunikácie, spolupráce a zdieľania informácií medzi Ústavom ošetrovateľstva JLF UK (ÚOSE JLF UK) a Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM), kde pôsobí najväčší počet absolventov uvedeného programu, ako aj medzi mentormi jednotlivých pracovísk UNM a študentmi ošetrovateľstva JLF UK, vznikla webová stránka www.mentoriunm.eu

Webová stránka bola vytvorená koordinátorom mentorov UNM Mgr. Lukášom Blahútom v spolupráci s koordinátorkou mentorstva na ÚOSE JLF UK a garantkou programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na JLF UK Mgr. Martinou Lepiešovou, PhD. Prezentované informácie o mentorstve, programe sústavného vzdelávania, publikáciách k danej problematike, činnosti mentorov, či pripravovaných aktivitách sú priebežne aktualizované a môžu tak slúžiť nielen už aktívnym mentorom či aktuálnym študentom ošetrovateľstva, rovnako však aj sestrám-záujemcom o program Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo, uchádzačom o štúdium ošetrovateľstva na JLF UK, či širokej verejnosti.