Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentka A. Šrenkelová víťazkou medzinárodnej konferencie ŠVOČ

Študentka 2. ročníka študijného programu pôrodná asistencia JLF UK v Martine Anna Šrenkelová s prácou „Rodička a podporná osoba pri pôrode“ pod vedením konzultantky Mgr. Evy Urbanovej, PhD. vyhrala 1. miesto na Celostátní studentské vědecké konferenci bakalářských a magisterských nelékářskych zdravotnických oborů, ktorá sa konala dňa 23. 04. 2015 na Fakultě zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice.


05. 05. 2015 18.30 hod.
Od: JLF UK

Na konferencii bolo prihlásených 14 študentov a zúčastnených bolo 12 z  FZS Západočeskej Univerzity v Plzni, FZS Univerzity Pardubice, Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Jesseniovej Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Martine v študijných odboroch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, optika a optometria a zdravotnícky záchranár.  Zo všetkých uvedených študijných odborov naša študentka zaujala jasnou a premyslenou metodikou práce, skvelým vystupovaním a originálnou prezentáciou. Záujem vzbudila aj svojím potenciálom, pretože nielenže bola jedinou zástupkyňou zo Slovenska, ale zároveň bola aj  jedinou  študentkou 2. ročníka, kým ostatní zúčastnení boli študenti končiacich, čiže tretích ročníkov.