Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výučba na JLF UK v zimnom semestri akademického roka 2021/2022

S prihliadnutím na nepriaznivú epidemickú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 a v súlade s príkazom rektora UK č. 16/2021 zo dňa 24. augusta 20211 vydala dekanka JLF UK dňa 31. augusta 2021 Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 (VP č. 26/2021). Zároveň boli zverejnené aj rozvrhy výučby v zimnom semestri pre jednotlivé študijné programy a ročníky.


31. 08. 2021 14.34 hod.
Od: JLF UK

Výučbu (vrátane ústnych skúšok a štátnych skúšok) bude možné realizovať (až na výnimky) prezenčne, avšak za dodržania nevyhnutných proti-epidemických opatrení. Okrem iného sú učitelia aj študenti povinní počas prezenčnej výučby nosiť rúška a dodržiavať rozstupy a primeranú hygienu rúk (ROR), a to v zmysle aktuálne platných dokumentov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Univerzitou Komenského v Bratislave a Úradu verejného zdravotníctva.

Dištančne sa budú realizovať len prednášky v študijných skupinách nad 50 študentov (študijné programy všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, spojené prednášky pre VL a ZL, spojené prednášky pre NŠP).

Konkrétne informácie o metódach výučby daného predmetu zverejnia vedúci pracovísk a garanti predmetov na svojich webových stránkach.

Z dôvodu možného epidemiologického vyšetrovania a trasovania pozitívnych prípadov je v prípade prezenčnej výučby nevyhnutné dodržiavať určené rozdelenie študentov do študijných skupín (krúžkov), aby sa minimalizovalo ich miešanie.

Študenti zúčastňujúci sa praxe a prezenčnej výučby ako aj zamestnanci podieľajúci sa na zabezpečovaní prezenčnej výučby musia byť schopní sa v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a zaradenia okresu Martin do príslušného stupňa COVID automatu preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu, alebo potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, alebo dokladom o prekonaní COVID-19, a to na základe aktuálnych rozhodnutí verejných autorít. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a zaradenia okresu Martin do 2. alebo 3. stupňa ohrozenia podľa COVID automatu sa umožňuje prezenčná výučba len v skupinách s maximálne 20 osobami v jednej skupine. 

Viac informácií nájdete kliknutím na: