Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky volieb na funkciu dekana JLF UK

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zvolil 02. 12. 2014 prof. MUDr. Jána Danka, CSc., za dekana fakulty na obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.


07. 12. 2014 00.00 hod.

Profesor Danko zvíťazil vo voľbách jednomyseľne s počtom hlasov 33 a bol jediným kandidátom na funkciu dekana. V súčasnosti je prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK.