Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Program pre mentorov v odbore pôrodná asistencia má prvé absolventky

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine je prvá a aktuálne jediná slovenská fakulta, ktorá ponúka možnosť výučby v študijnom programe sústavného vzdelávania "Mentor klinickej praxe v odbore pôrodná asistencia". Záverečné hodnotenie prvých absolventiek programu sa konalo 18. októbra na Ústave pôrodnej asistencie JLF UK v Martine.


23. 10. 2023 13.37 hod.
Od: JLF UK

Ako informovala odborná garantka doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD., obsahom programu je výučba a rozvoj pedagogických zručností pôrodnej asistentky za účelom získania pedagogickej spôsobilosti pre participáciu na praktickom vyučovaní študentov pôrodnej asistencie.

 „Mentorky vedú študentky pôrodnej asistencie počas ich praktickej časti štúdia priamo v klinickej praxi. Vedenie odbornej praxe študentov pôrodnou asistentkou, ktorá prešla špecifickou prípravou v oblasti mentorstva, môže byť v porovnaní s tradičným zabezpečením praktickej výučby (odbornými asistentmi fakúlt, pôrodnými asistentkami/sestrami pracujúcimi na gynekologicko-pôrodníckej klinike bez príslušnej prípravy) efektívnejšie,“ upozornila docentka Simona Kelčíková. Ako ďalej zdôraznila, absolvovanie programu sa prejavuje aj objektívnejším hodnotením spôsobilostí študentov, lepšou koordináciou výučby v reálnych podmienkach klinickej praxe a v integrácii študentov do interdisciplinárneho tímu pracoviska gynekologicko-pôrodníckej klinickej výučby.

Program sústavného vzdelávania pre mentorov v odbore pôrodná asistencia je výsledkom úzkej spolupráce Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK a Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.