Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výmena identifikačných zamestnaneckých preukazov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Univerzita Komenského pristúpila k výmene identifikačných zamestnaneckých preukazov. Všetkým zamestnancom UK budú postupne vydané nové preukazy s novým vizuálom. Jesseniova lekárska fakulta je ďalšou zo súčastí, na ktorých sa táto výmena realizuje.


24. 02. 2021 11.11 hod.
Od: JLF UK v Martine

Nové preukazy sa budú vydávať bezplatne, spoplatnené bude iba vydávanie duplikátu v prípade straty, poškodenia či odcudzenia preukazu.

  • Nové preukazy

Nové preukazy zamestnancov UK sa vydávajú, aby mal každý zamestnanec moderný čipový preukaz pre potreby identifikácie a aby bolo možné používať preukaz v existujúcich aj plánovaných celouniverzitných systémoch - napríklad Akademická knižnica, dvojfaktorové overovanie pri dôležitých informačných systémoch, vstup do zabezpečených priestorov, atď. Samozrejmosťou je funkčnosť nových preukazov pri používaní v prístupovom systéme SALTO, SIEMENS a stravovacom systéme.

Preukaz bude automaticky vydávaný každému zamestnancovi pri začiatku pracovného pomeru. V prípade viacnásobných úväzkov na rôznych súčastiach UK má zamestnanec stále iba jeden preukaz.

Preukaz má platnosť 5 rokov. Po uplynutí platnosti bude preukaz automaticky bezplatne vymenený. Neplatný preukaz je nutné vrátiť za účelom deaktivácie a likvidácie. Povinnosť vrátenia preukazu sa vzťahuje aj na prípad ukončenia pracovného pomeru pred vypršaním platnosti preukazu. Tento úkon bude aj súčasťou výstupného listu pri ukončení pracovného pomeru. Ak Vám na UK zostáva aspoň jeden aktívny úväzok, preukaz pri ukončení iného úväzku neodovzdávate.

Nový preukaz bude vydaný s fotografiou, ktorú nahráte najneskôr do 28.2.2021 cez nasledovný formulár TU. Zároveň Vás chceme poprosiť o dôsledné vyplnenie formuláru, ktoré nám pomôže zlepšiť proces vydávania nových preukazov na ďalších súčastiach UK.

  • Ukončenie vydávania čipových preukazov s vizuálom ITIC

Vydávanie preukazov s vizuálom ITIC (International Teacher Identity Card) na UK končí. Už od 1.9.2019 UK nezabezpečuje predaj prolongačných známok na ITIC preukaz. Nový preukaz bude mať výhradne unikátny vizuál UK.

Preukaz ITIC ako plastovú kartičku bez čipu a zakúpenie licencie si pedagogickí zamestnanci budú môcť zabezpečiť sami prostredníctvom združenia CKM SYTS, ktoré je emitentom ITIC licencie na Slovensku. Preukaz ITIC je k dispozícii aj ako aplikácia v smartfóne. Ak svoj momentálny zamestnanecký preukaz používate ako ITIC preukaz a chcete si naň naďalej uplatňovať komerčné zľavy, môžete si ho ponechať s deaktivovaným čipom a po zakúpení prolongačnej známky v e-shope ho ďalej používať ako ekvivalent plastovej karty vydávanej združením CKM SYTS.

  • Vrátenie preukazov so starým vizuálom

V rámci prechodu na nové preukazy zamestnanci majú vrátiť staré preukazy, resp. preukazy s vizuálom ITIC, ak nejaké vlastnia. Zamestnanci preukazy odovzdajú na Referáte organizácie práce a rozvoja fakulty (Ing. Eva Muríňová), resp. na príslušnom personálnom oddelení súčasti UK, na ktorej majú úväzok, za podmienok ustanovených súčasťou, najneskôr do 31.3.2021.

  • Strata preukazu, vydanie duplikátu a odovzdanie preukazu pri ukončení pracovného pomeru

Povinnosťou držiteľa je preukaz chrániť pred zneužitím, preto ak dôjde k strate či odcudzeniu, je držiteľ povinný takúto udalosť bezodkladne nahlásiť, aby bolo možné preukaz zablokovať a držiteľovi vystaviť duplikát. Vystavenie duplikátu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Pri ukončení posledného pracovného pomeru so súčasťou UK je držiteľ povinný preukaz odovzdať na príslušné personálne oddelenie s potvrdením na výstupnom liste.