Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výberové konanie JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK), v zastúpení dekankou prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií: vedúca/vedúci Oddelenia prevádzky JLF UK, vedúca/vedúci Oddelenia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov JLF UK, vedúca/vedúci Ekonomického oddelenia JLF UK, vedúca/vedúci Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja JLF UK.


07. 04. 2021 16.02 hod.
Od: Dekanát JLF UK

Náplň/druh práce:


Vedúca/vedúci Oddelenia prevádzky

Manažovanie, koordinácia a zabezpečovanie komplexných činností na úseku bežnej prevádzky a údržby, energetiky, správy systémov a zariadení, autodoprave, evidencie, kontroly objednávok a MTZ.

Vedúca/vedúci Oddelenia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Manažovanie, koordinácia a zabezpečovanie komplexných činností na úseku špecializačného štúdia na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnej prípravy na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Vedúca/vedúci Ekonomického oddelenia

Manažovanie, koordinácia a zabezpečovanie komplexných činností na úseku plánu, rozpočtu, ekonomiky práce, styku so Štátnou pokladnicou a pokladne.

Vedúca/vedúci Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja

Manažovanie, koordinácia a zabezpečovanie komplexných činností na úseku projektovej podpory zo zahraničných a tuzemských grantových schém.

Podrobnejšie vymedzenie oblasti pôsobnosti a náplň jednotlivých útvarov nájdete - TU a TU.

Minimálne kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 

Ďalšie požiadavky

 • odborná prax minimálne tri roky
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z príslušných oblastí
 • skúsenosti v oblasti práce vo verejnej správe
 • komunikačné zručnosti
 • proaktívny a flexibilný prístup k práci
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • bezúhonnosť
 • riadiaca prax vítaná

 

Osobnostné predpoklady

 • dôslednosť
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • precíznosť
 • analytické myslenie
 • schopnosť rozhodovať sa a pracovať samostatne
 • chuť učiť sa

 

Pracovný úväzok a čas: 37,5 hod. týždenne, pružná pracovná doba, jednozmenná prevádzka;

Pracovný pomer: doba určitá – 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Funkčný plat: stanovuje sa na základe dosiahnutého vzdelania a praxe v súlade so zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, možnosť úpravy platu po uplynutí skúšobnej doby.

Benefity a ďalšie výhody:

• práca pre stabilnú spoločnosť
• priateľský pracovný kolektív

Počítačová gramotnosť

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word – pokročilá úroveň

Jazykové znalosti: znalosť cudzích jazykov vítaná

 

Ďalšie požiadavky

Prihlášku do výberového konania a štruktúrovaný životopis je potrebné zaslať v písomnej forme na adresu Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Referát personálnej práce, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, alebo elektronicky na emailovú adresu: alena.chmurnauniba.sk.

Uzávierka prijímania žiadostí je 21.04.2021 do 14:00 hod.

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, JLF UK si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných záujemcov s pozvaním na osobný pohovor.