Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľby dekana JLF UK

Voľby kandidáta na funkciu dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.


02. 10. 2018 15.19 hod.
Od: Kancelária tajomníčky JLF UK

1. Akademický senát JLF UK (ďalej „AS JLF UK“) na svojom zasadnutí dňa 1.10.2018 vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.

2. Voľby riadi volebná komisia v zložení:

predseda:  prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

členovia:    prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
                  doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
                  Veronika Slobodníková
                  Michal Ružinský

3. Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana JLF UK majú členovia AS JLF UK a dekan JLF UK.

4.  Návrh kandidáta sa predkladá písomne na formulári schválenom AS JLF UK. Návrh musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana JLF UK, inak je neplatný.

5. Kandidát môže podať stručné, maximálne dvojstranové (normostrana má 1800 znakov) programové tézy.

6. Návrhy sa predkladajú do 7. 11. 2018 do 12:00 hod. predsedovi Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK prostredníctvom podateľne JLF UK na Dekanáte alebo zamestnanca povereného vedením agendy AS JLF UK (Ing. J. Trimajová).

7. Kandidát sa môže vzdať svojej kandidatúry a to do 3 pracovných dní pred  dňom  volieb písomným vyhlásením. Vyhlásenie nemožno vziať späť.

8. Volebná komisia overí všetky návrhy kandidátov, či spĺňajú všetky náležitosti  a zaradí kandidáta do zoznamu kandidátov na funkciu dekana. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom sa nepripúšťa.

9. Ak volebná komisia zistí, že návrh kandidáta nespĺňa niektorú z náležitostí, nezaradí kandidáta do zoznamu a zašle navrhovateľovi písomné vyrozumenie.

10.  Zoznam kandidátov spolu so zoznamom navrhovateľov bude zverejnený na webovom sídle JLF UK a na úradnej výveske JLF UK, najneskôr do štyroch pracovných dní pred dňom konania volieb.

11.  Predstavenie kandidátov na funkciu dekana JLF UK sa uskutoční dňa 12.11.2018 o 13:00 hod. na verejnom zasadaní AS JLF UK v Aula Magna.


12. Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK sa budú konať dňa 15.11.2018 o 13:00 hod. na verejnom zasadaní AS JLF UK v Aula Magna.

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
predsedníčka AS JLF UK


Formulár návrhu kandidáta na funkciu dekana