Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Súťaž na zhotovenie výročného loga JLF UK

Pravidlá súťaže na zhotovenie výročného loga Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.


Pravidlá súťaže definujú základné zásady organizácie, predmet a účel súťaže, podmienky vypracovania a predloženia návrhu grafického loga, spôsob vyhodnotenia a zverejnenie výsledkov súťaže na zhotovenie výročného loga Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej aj „JLF UK“).

Pravidlá súťaže boli prerokované na rokovaní Vedenia JLF UK v Martine dňa 5. novembra 2018.

Zadanie súťaže

Nastávajúci rok 2019 bude pre JLF UK v Martine výnimočným, nakoľko si v ňom pripomenieme 50. výročie založenia samostatnej lekárskej fakulty so sídlom v Martine.

Vláda Slovenskej socialistickej republiky dňa 6. júna 1969 schválila vládnym nariadením č. 79 o zmenách v organizácii vysokých škôl na Slovensku, zriadenie ďalšej Lekárskej fakulty na Univerzite Komenského so sídlom v Martine.

K premenovaniu Lekárskej fakulty UK v Martine na Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine došlo dňa 16. mája 1991, keď takýto návrh zo strany vedenia fakulty schválil Akademický senát UK v Bratislave.

JLF UK v Martine zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo; zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov; vo vyprofilovaných oblastiach realizuje vedecko-výskumnú činnosť a podieľa sa na poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

Predmet a účel súťaže

Návrh výročného loga Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktoré bude plniť identifikačnú a propagačnú funkciu.

Organizátor súťaže

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá Hora 4A, 036 01 Martin
Zastúpená: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan fakulty

Všeobecné podmienky

1. Súťaž má otvorený charakter a je adresovaná študentom a zamestnancom JLF UK, ktorí majú príslušné vedomosti, skúsenosti a vhodné podmienky a prostriedky na realizáciu úlohy

2. Každý účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne 2 návrhy grafickej značky

3. Každý návrh musí byť predložený:

a) vo farebnej a čiernobielej verzii,

b) vo verzii s úplným názvom „Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine“, vo verzii so skráteným názvom „JLF UK“ a vo verzii bez názvu,

c) vo vodorovnom a zvislom usporiadaní.

4. Všetky prihlásené návrhy musia byť autorské originály

5. Ku každému návrhu treba pripojiť vyplnenú a podpísanú prihlášku (príloha č. 1)

Použitie výročného loga

  • na vybrané reklamné predmety JLF UK, prezentačné materiály, propagačné predmety
  • web stránka,
  • tlačoviny (listový papier, vizitky)

Základné požiadavky na výročné logo

Výročné logo by malo:          

  • vystihovať úlohu a poslanie JLF UK,
  • byť zapamätateľné, originálne, nezameniteľné,
  • jasne rozoznateľné pri zmene formátu (pri zväčšení a zmenšení).

Forma predloženia výročného loga

Návrhy sa predkladajú:

  • v dvoch verziách: farebná a čierno-biela,  všetky na liste A4; každé v dvoch veľkostiach: šírka 50 mm a 15 mm (výška v proporcii),
  • v elektronickej forme, uloženej na CD/DVD vo formáte tiff/jpg,
  • k návrhu predložiť stručný popis a výklad prvkov.

Vyhodnotenie

1. JLF UK vymenuje porotu, ktorá posúdi splnenie zadaných požiadaviek, ich výstižnosť, kreativitu a celkový estetický dojem a následne k návrhom, ktoré splnia požiadavky, vyhlási celofakultné hlasovanie zamestnancov a študentov.

2. Vybratý bude návrh, ktorý získa najvyšší počet hlasov v celofakultnom hlasovaní.

3. Víťaz súťaže získa finančnú odmenu vo výške 1 000 eur.  Finančná odmena podlieha daňovým a odvodovým povinnostiam v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Trvanie súťaže a zverejnenie

1. Návrhy je potrebné zaslať alebo doručiť osobne v  termíne do dňa 07. januára 2019, 14:00 hod. prostredníctvom Podateľne JLF UK na adresu:

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Kancelária dekana
Malá Hora 4A
036 01 Martin

2. Práce je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke označenej heslom „Súťaž - výročné logo JLF UK - Neotvárať“

3. Výsledky súťaže sa zverejnia do 14 dní po vyhodnotení komisiou/ukončení hlasovania. Výsledky súťaže sú konečné a nemožno proti nim podať odvolanie.

4. Autora víťazného návrhu bude JLF UK kontaktovať e-mailom a telefonicky.

Autorské práva

Víťaz súťaže bezplatne prenáša na organizátora súťaže autorské a majetkové práva bez časového a územného obmedzenia vo všetkých oblastiach využitia. Víťaz súťaže sa zaväzuje uzavrieť s JLF UK zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu  uvedenú v prílohe č. 2 týchto pravidiel.

Záverečné ustanovenia

1. JLF UK si vyhradzuje právo na prerušenie, zmenu alebo predĺženie lehoty trvania súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neprijať žiadny z predložených návrhov, ak ani jeden z  návrhov nesplní jeho očakávania.

2. Predložené návrhy sa nevracajú. JLF UK zaručuje, že návrhy účastníkov súťaže budú využité len na účely súvisiace s dokumentáciou súťaže. Všetky náklady súvisiace s prípravou a doručením návrhov znáša účastník súťaže.

3. Účasťou na súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas so všetkými podmienkami týchto pravidiel a súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka organizátorov v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie súťaže a neskoršie využívanie návrhov.

4.  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo dohodnúť s víťazom súťaže prípadné drobné úpravy vybraného návrhu výročného loga.


Príloha:

Prihláška k účasti na súťaži , zmluva o dielo a licenčná zmluva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 Pravidiel súťaže na zhotovenie výročného loga JLF UK

 

PRIHLÁŠKA K ÚČASTI

na súťaži „Zhotovenie výročného loga Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine“

 

 

Meno a priezvisko autora/autorov návrhu:

 

Korešpondenčná adresa:       

 

Telefónne číslo:                     

 

E-mailová adresa:                  

 

Vyhlasujem/e, že som sa oboznámil s Pravidlami súťaže na návrh výročného loga JLF UK a beriem/e na vedomie všetky v nich uvedené podmienky a ustanovenia.

 

Vyhlasujem/e, že zaslaný návrh je môjho autorstva a nebol prihlásený do žiadnej inej súťaže, mám k nemu výlučné a všetky autorské práva. V prípade výhry v súťaži sa zaväzujem uzavrieť s JLF UK zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu k víťaznému návrhu v rozsahu a za podmienok stanovených v prílohe č. 2 Pravidiel súťaže.

 

Súhlasím/e s prezentovaním prihlásenej súťažnej práce a s jej zverejnením v propagačných materiáloch organizátora a v súťažnej dokumentácii vo všetkých oblastiach využitia (v tlačených materiáloch, na internete, v brožúrach a iných formách komunikácie na účely propagácie súťaže a JLF UK).

 

 

 

 

 

 

 

     dátum a podpis autora/autorov

 

                       

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 Pravidiel súťaže na zhotovenie výročného loga JLF UK

 

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

uzatvorené v zmysle ustanovení § 65 a § 91 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len AZ) v aktuálnom znení

medzi     

 

víťazom súťaže „Zhotovenie výročného loga Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine“

zastúpeným:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska

(ďalej v zmluve ako „autor“)

 

a

 

Názov:                        Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Sídlo:              Malá Hora 4A, 036 01 Martin

IČO:               00397865

Zastúpená:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan fakulty

(ďalej v tejto zmluve ako „nadobúdateľ“; obaja účastníci zmluvy spoločne ako „zmluvné strany“)

 

Čl. I

Predmet zmluvy

 

Autor ako účastník a víťaz súťaže „Zhotovenie výročného loga Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine“ vytvoril pre nadobúdateľa dielo – výročné logo Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.  Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok autora udeliť nadobúdateľovi súhlas na použitie diela                          v rozsahu špecifikovanom v čl. III tejto zmluvy.

 

ČL. II

Vyhlásenia autora

 

Autor ocenenej práce vyhlasuje, že:

 

a)      je autorom a tvorcom pripojených log, ktoré boli zaslané k účasti na súťaži na zhotovenie výročného loga nadobúdateľa,

b)      dielo bolo vytvorené bez účasti tretích osôb a bez prijatia akýchkoľvek záväzkov, a to až do dňa podpisu tejto zmluvy, ktoré by obmedzovali alebo vylučovali právo autora na udelenie súhlasu na použitie diela v rozsahu špecifikovanom v čl. III tejto zmluvy,

c)      dielo je ako celok originálnym dielom, neporušuje autorské práva tretích osôb, neobsahuje žiadne fragmenty cudzích diel  ani nedochádza k výskytu žiadnych iných okolností, ktoré by mohli vystaviť nadobúdateľa riziku zodpovednosti voči tretím osobám z titulu využívania alebo šírenia diela,

d)      v súlade s jeho najlepším vedomím nie je dielo, ani jeho časť, vo vlastníctve tretích osôb  a ani neexistuje riziko jeho vydania inou osobou bez súhlasu nadobúdateľa.

 

Čl. III

Licencia

 

1.      Autor udeľuje nadobúdateľovi bezodplatne súhlas na použitie diela (ďalej aj „licencia“) na neobmedzenú dobu bez územného obmedzenia v tomto vecnom rozsahu:

 

a) sprístupňovanie diela verejnosti vrátane umiestnenia diela na ľubovoľnej internetovej stránke a sociálnej sieti,

b) spojenie diela s iným dielom,

c) vyhotovovanie rozmnoženiny diela v neobmedzenom počte,

d) uverejnenie a rozširovanie diela v listinnej, ako aj v elektronickej podobe v neobmedzenom počte,

e) použitie diela na propagáciu a reklamu a jeho následné použitie akoukoľvek komerčnou alebo nekomerčnou formou,

f) iné spôsoby použitia diela, tak ako sú uvedené v ustanovení § 19 ods. 4 AZ

 

2.      Súhlas autora sa vzťahuje na všetky tieto oblasti využitia diela:

 

a)      v rozsahu zapisovania a rozmnožovania diela, jeho častí alebo fragmentov – vyrábanie akoukoľvek technikou výtlačkov diela alebo jeho častí či fragmentov vrátane tlačiarenskej a reprografickej techniky, magnetického záznamu a digitálnou technikou, kopírovania, zaznamenávania a rozmnožovania všetkými známymi technikami vrátane digitálnych, elektronických, akýchkoľvek techník video, polygrafickými technikami, ukladania do pamäte počítača s možnosťou zverejnenia vo webovej sieti (internet) spôsobom umožňujúcim ľubovoľné využívanie a neobmedzené rozmnožovanie diela každým                       z užívateľov verejnej siete,

b)      v oblasti nakladania s originálom alebo výtlačkami, na ktorých boli zaznamenané diela, jeho časti alebo fragmenty – uvádzanie na trh, zapožičanie alebo prenájom originálu alebo výtlačkov,

c)      v oblasti šírenia diela, jeho častí alebo fragmentov spôsobom iným ako je určený                         v bodoch a) a b) vyššie: verejné vykonanie, vystavenie, premietanie, prehranie ako aj vysielanie a opakované vysielanie, tiež verejné sprístupnenie diela takým spôsobom, aby bolo prístupné každému na mieste a v čase podľa svojho rozhodnutia (napr. internet); pričom šírenie diela, jeho častí alebo fragmentov sa môže realizovať vo forme verejných prezentácií nezávisle od spôsobu ich realizácie a formy, v akej bude realizovaná (napr.: písomne, vo forme multimediálnej prezentácie, s využitím polygrafických techník, projekcie).

 

3.      Autor udeľuje licenciu uvedenú v odseku 1 nadobúdateľovi ako licenciu výhradnú. Nadobúdateľ  sa s autorom dohodli, že autor nie je oprávnený sám použiť dielo akýmkoľvek spôsobom a nie je ani oprávnený udeliť súhlas na použitie diela iným osobám a to ani na nekomerčné účely.

 

4.      Autor súhlasí s tým, aby nadobúdateľ udelil súhlas na použitie diela v rozsahu uvedenom                    v odseku 1 tretej osobe (sublicencia). Nadobúdateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe aj formou emailu alebo ústne.

 

5.      Autor súhlasí s tým, aby nadobúdateľ postúpil licenciu v rozsahu uvedenom v odseku 1 a 3 na postupníka.

 

6.      Ak objednávateľ zanikne, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na jeho právneho nástupcu.

 

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len v písomnej forme formou očíslovaných dodatkov k nej.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden podpísaný rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobrovoľne, prejav ich vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný, zmluvu neuzatvorili v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok                           a znenie tejto zmluvy si prečítali a je v plnom súlade s ich prejavenou vôľou, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

 

 

 

V Martine, dňa xx.xx.2018

 

 

 

 

...................................................                                           ...................................................

                Nadobúdateľ                                                                                             Autor