Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská osobnosť Slovenska

Študentskou osobnosťou Slovenska v odbore Lekárske vedy, farmácia sa stala MUDr. Lucia Stančiaková,PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, UK v Bratislave.


18. 12. 2017 10.06 hod.
Od: Kancelária dekana JLF UK

Tlačová správa

Top Študentskou osobnosťou Slovenska je Mgr. Tomáš Fabšič - mladý vedec, ktorý študoval na University of Cambridge, vrátil sa na Slovensko a zaoberá sa počítačovou bezpečnosťou na svetovej úrovni.

B r a t i s l a v a – trinásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov pre akademický rok 2016/2017. Podujatie sa tradične organizuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 90 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI - Slovakia organizuje rôzne aktivity na podporu  talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj  mladých podnikateľov na Slovensku.

Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2016/2017 je :

Mgr. Tomáš Fabšič, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Mgr. Tomáš Fabšič absolvoval bakalárske štúdium v odbore matematika na University of Warwick vo Veľkej Británii. Počas štúdia na University of Warwick získal niekoľko ocenení za vynikajúce akademické výsledky. Následne získal vysoko prestížne štipendium Gates Cambridge Scholarship od Bill and Melinda Gates Foundation na štúdium kurzu Master of Advanced Study in Mathematics na University of Cambridge. Po štúdiu na University of Cambridge sa Mgr. Fabšič vrátil na Slovensko. Na FEI STU študuje Mgr. Tomáš Fabšič pod vedením prof. RNDr. Otokara Grošeka, PhD. a venuje sa post-kvantovej kryptografii. Post-kvantová kryptografia sa zaoberá návrhom a analýzou kryptografických systémov odolných voči útokom pomocou kvantového počítača. Existencia výkonných kvantových počítačov by totiž znamenala, že v súčasnosti používané asymetrické kryptosystémy (napr. RSA) by už neboli bezpečné a bolo by potrebné ich nahradiť novými bezpečnými kryptosystémami. Kvôli pokroku vo vývoji kvantových počítačov je návrh bezpečných post-kvantových kryptosystémov čoraz urgentnejším vedeckým problémom. V roku 2016 zvládli Mgr. Fabšič spolu s Ing. Ondrejom Gallom, PhD. technológiu akustických kryptografických útokov. Jedná sa o technológiu nedávno vyvinutú v Izraeli, ktorá umožňuje na základe merania zvuku laptopu alebo stolového počítača počas vykonávania kryptografickej operácie určiť hodnotu tajného kľúča. Odvtedy prezentovali Mgr. Fabšič s Dr. Gallom túto technológiu na viacerých medzinárodných konferenciách (CECC 2016, CryptArchi 2017). V októbri 2016 prezentovali Mgr. Fabšič a Dr. Gallo technológiu akustických kryptografických útokov na Worcester Polytechnic Institute v USA. V súčasnosti je Tomáš členom riešiteľského kolektívu nového grantu NATO pod názvom Quantum-safe Authenticated Group Key Establishment.


Víťazi vo všetkých 12 kategóriách:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie - Ing. Michal Blaho, PhD. - Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika - Ing. Martina Hrubovčáková, PhD. - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy - Mgr. Tomáš Fabšič - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

4. Lekárske vedy, farmácia - MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. - Jesseniová lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave
 
5. Prírodné vedy, chémia - RNDr. Eva Víglašová - Prírodovedecká fakulta UK V Bratislave

6. Stavebníctvo, architektúra - Ing. Martina Majorošová - Stavebná fakulta STU v Bratislave

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo - Ing. Tomáš Jambor, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

8.Filozofia, politológia, sociológia, história - Mgr. Anna Fosse - Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave

9. Právo - Dominik Drdúl - Právnická fakulta TU v Trnave

10. Kultúra, umenie - Mgr. art. Karol Samuelčík - Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

11. Ekonómia - M. A. Kristína Gardoňová, PhD. - Národohospodárska fakulta EU v Bratislave a Ekonomický ústav SAV v Bratislave

12. Šport - Ján Volko - Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave