Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠRVŠ má za sebou 10. Valné zhromaždenie

V dňoch 8. až 11. februára 2024 sa v Novej Dubnici uskutočnilo desiate Valné zhromaždenie Študenskej rady vysokých škôl. Delegáti ŠRVŠ sa venovali viacerým oblastiam, predovšetkým zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania, financovanie vysokého školstva, podmienkam doktorandského štúdia, študentským mobilitám, bezpečnosti v študentských domovoch a námetom na zlepšenie zákona o vysokých školách.


19. 02. 2024 10.26 hod.
Od: JLF UK

Pozvanie na diskusiu prijali štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Mgr.

Róbert Zsembera, prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., ako aj vedúci zamestnanci študentských domovov – riaditeľka Centra podnikateľských činností a ubytovacích služieb EUBA Ing. Helena Kuchyňková a riaditeľ ŠD UKF Mgr. Peter Hrobár z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Na zasadnutie bol taktiež pozvaný predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a členovia výkonnej rady SAAVŠ MUDr. Ljuba Bacharova, DrSc., MBA a Mgr. art. Bálint Lovász.

Počas valného zhromaždenia prebiehali aj voľby do Predsedníctva ŠRVŠ: na pozíciu podpredsedu pre akademické záležitosti bol zvolený Miroslav Malinovský (UK) a na pozíciu podpredsedu pre vzťahy s verejnosťou Maroš Gergeľ (SPU).

Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ sú dostupné na stránke www.srvs.eu.

Zdroj: srvs.eu