Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine oslávila 50. výročie

Rok 2019 je jubilujúcim rokom, v ktorom svoje významné okrúhle výročie – storočnicu, oslávila najstaršia univerzita na Slovensku, naša Alma Mater, Univerzita Komenského v Bratislave. Je zároveň rokom, v ktorom si Jesseniova lekárska fakulta v Martine pripomenula aj 50 rokov svojej samostatnosti.


Rozhodnutie založiť samostatnú lekársku fakultu so sídlom v Martine bolo prijaté aj s výraznou podporou vtedajšieho vedenia Univerzity Komenského v Bratislave, lekárskych fakúlt v Bratislave a Košiciach a vďaka podmienkam v martinskej nemocnici. A tak dňa 6. júna 1969 schválila Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl na Slovensku, ktorým sa na Univerzite Komenského v Bratislave zriadila ďalšia lekárska fakulta so sídlom v Martine. Dnes poskytuje okrem výchovy lekárov v slovenskom a anglickom jazyku aj študijné programy zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo.

Túto významnú udalosť si v Martine pripomenuli na slávnostnom zhromaždení akademickej obce v preplnenej Aula Magna v utorok 24. septembra 2019. Okrem tradičného otvorenia akademického roka a oceňovania najúspešnejších študentov a pedagógov vzdali hold osobnostiam, ktoré sa za posledných 50 rokov významne pričinili o rozvoj fakulty. Medzi ocenenými boli in memoriam aj zakladatelia JLF UK a bývalí dekani či prodekani, spolupracujúce inštitúcie, ale aj najdlhšie pôsobiaci pedagógovia či jej prví absolventi.

Podujatie sa nieslo v slávnostnej atmosfére, k čomu prispeli aj mnohí vzácni hostia vrátane rektora UK Mareka Števčeka, primátora mesta Martin a dlhoročného bývalého dekana fakulty Jána Danka, rektorov a dekanov iných univerzít a fakúlt zo Slovenska i zahraničia, ale aj veľvyslancov krajín, z ktorých pochádzajú študenti fakulty. Rektor UK vyzdvihol kvalitu fakulty a jej významný podiel na budovaní dobrého mena celej univerzity: „Je mi veľkou cťou byť súčasťou tejto akademickej slávnosti a môcť ako jeden z prvých zablahoželať našej dnešnej oslávenkyni. Dovolím si v tento významný deň na chvíľu prekročiť svoje rektorské kompetencie a zmeniť názov našej univerzity na Univerzitu Komenského v Martine a Bratislave.“

Súčasťou podujatia bolo vystúpenie speváckeho komorného zmiešaného zboru Cantica Collegium Musicum, zasadenie pamätného stromu pred budovou dekanátu JLF UK a otvorenie výstavy fotografií zo života fakulty vo foyer Aula Magna. JLF UK tak odštartovala celú sériu podujatí, ktoré sa pri príležitosti tohto jubilea konajú počas celej jesene. Ich zoznam nájdete tu a ste vítaní na ktoromkoľvek z nich.

Pozrite si aj fotogalériu na Facebooku JLF UK.