Riadne voľby do zamestnaneckej časti AS JLF UK – návrhy na zmeny

Na základe uznesenia prijatého na zasadnutí AS JLF UK dňa 12.12.2016 má každý člen akademickej obce JLF UK právo vyjadriť svoje návrhy, pripomienky príp. zmeny týkajúce sa vymedzenia volebných oblastí a počtu volených členov do AS JLF UK v jednotlivých oblastiach.


Vážení členovia akademickej obce,

na základe uznesenia prijatého na zasadnutí AS JLF UK dňa 12.12.2016 má každý člen akademickej obce JLF UK právo vyjadriť svoje návrhy, pripomienky príp. zmeny týkajúce sa vymedzenia volebných oblastí a počtu volených členov do AS JLF UK v jednotlivých oblastiach.

Vaše návrhy budú prerokované na najbližšom zasadnutí AS JLF UK plánovanom vo februári 2017. V prípade ich schválenia akademickým senátom, budú aplikované pri riadnych voľbách do zamestnaneckej časti AS JLF UK v máji 2017.

V súčasnosti platné volebné oblasti a počty sú v prílohe Zásad volieb do AS JLF UK:

http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2015/VP_2015_22_Volebny_poriadok_do_AS_2015_final.pdf

Vaše návrhy prosím zasielajte na e-mailovú adresu trimajovajfmed.uniba.sk, príp. poštou na adresu: Ing. J. Trimajová, sekretariát tajomníčky, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin.

S pozdravom
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK