Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prvý kurz medicínskeho vzdelávania na JLF UK v Martine

JLF UK pripravila v dňoch 10. - 11. februára 2020 pre svojich mladých učiteľov a doktorandov, ktorí uvažujú o povolaní učiteľa na lekárskej fakulte, dvojdňový kurz základov medicínskeho vzdelávania. Kurz viedli skúsení lektori.


24. 02. 2020 10.39 hod.
Od: JLF UK v Martine

Cieľom lekárskych fakúlt našej univerzity je poskytovať kvalitné vzdelávanie budúcim lekárom a ostatným zdravotníckym profesionálom študujúcim v nelekárskych študijných programoch. Učitelia lekárskych fakúlt majú dôležitú úlohu. Sú nielen sprostredkovateľmi informácií, školiteľmi, konzultantami, či hodnotiteľmi vedomostí študentov v jednotlivých študijných programoch, ale sú často psychológmi, radcami a čo je najdôležitejšie, sú vzormi pre svojich študentov. Vzormi nielen čo sa týka kvality vedomostí a zručností, ktoré majú absolventi našej alma mater mať, ale aj svojimi postojmi a empatiou, aby počas štúdia formovali kvalitných zdravotníckych profesionálov.

V súčasnosti prebiehajú diskusie o potrebe inovácie pregraduálneho a postgraduálneho medicínskeho vzdelávania tak, aby sledovali najnovšie trendy a vybrali najoptimálnejšie formy prípravy kvalitných odborníkov.

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) podporuje zavádzanie nových inovatívnych, na študenta zameraných výučbových metód, ktoré sú v zahraničí už odskúšané a sú neoddeliteľnou súčasťou kurikula. Predmetom diskusie je pedagogické vzdelanie učiteľov našich lekárskych fakúlt, pretože vedomosťami nabitý a odborne výborne pripravený učiteľ nemusí byť súčasne aj „dobrým učiteľom“. Nie preto, že by nechcel, lebo povolanie učiteľa na lekárskej fakulte je otázka presvedčenia, ale preto, že nevie ako. Vedie výučbový proces metódami, ktoré v dobrej viere z praktického hľadiska nemajú chybu, ale z pohľadu modernej metodológie medicínskeho vzdelávania nezodpovedajú dobe. Učitelia na lekárskych fakultách čelia mnohým výzvam v súvislosti s nedostatkom pacientov, ich neochotou spolupracovať, priestorovou i časovou koordináciou všetkých povinností, ktoré ako lekári na klinikách a predklinických pracoviskách majú a snažia sa týmto výzvam čeliť svojím entuziazmom a ochotou pracovať.

JLF UK pripravila v dňoch 10. - 11. februára 2020 pre svojich mladých učiteľov a doktorandov, ktorí uvažujú o povolaní učiteľa na lekárskej fakulte, dvojdňový kurz základov medicínskeho vzdelávania. Kurz viedli skúsení lektori – dlhoroční učitelia JLF UK, ktorí sú súčasne autormi učebnice Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov (Osveta, 2018).

Celé podujatie prebiehalo v priateľskej a tvorivej atmosfére v priestoroch Edukačného centra a Simulačného centra JLF UK. Po úvodnom predstavení všetkých 26 mladých učiteľov a informácii, čo od kurzu očakávajú, si účastníci vypočuli prednášky o úlohe učiteľa v medicínskom vzdelávaní, o formách a tvorbe kurikula, či o možnostiach hodnotenia študentov a celého výučbového procesu. Blok prednášok bol ďalej doplnený informáciami o možnosti výučby v malých a veľkých skupinách, problematikou výučby v klinických a ambulantných podmienkach ako aj informáciami o e-learningu, virtuálnych pacientoch a simulačných metódach medicínskeho vzdelávania. Súčasťou kurzu boli aj praktické aktivity. Jednou bola demonštrácia prípravy hodnotiacej stanice OSCE (objective structured clinical examination) s teoretickými východiskami a praktickou realizáciou hodnotenia formou OSCE.

Druhou bola možnosť zúčastniť sa simulovaných scenárov pomocou celotelového pacientskeho simulátora MetiMan Prehospital s reálnymi praktickými aktivitami zameranými na ABCDE prístup k pacientovi. Účastníci kurzu mali možnosť vyskúšať si zavedenie venózneho katétra, napojenie infúzie, vyšetrenie pľúc, hodnotenie EKG, hodnotenie ASTRUPu, podávanie kyslíka, hodnotenie mikrobiologického vyšetrenia – pričom bolo jasne ukázané, že jednoduchý klinický scenár možno použiť v rôznych predmetoch. Ako príklad bol prezentovaný scenár respiračnej insuficiencie, na ktorom je možné demonštrovať príčiny a dôsledky hypoxie, čiže sa môže využiť na výučbu biochémie, fyziológie, patofyziológie, farmakológie a samozrejme propedeutík a ďalších klinických predmetov.

Keďže šlo o prvý takýto kurz na pôde lekárskej fakulty, organizátori s napätím očakávajú výsledky spätnej väzby účastníkov, aby mohli do budúceho akademického roka kurz vylepšiť, či prispôsobiť. Zároveň bola všetkým účastníkom (mladým učiteľom a doktorandom) ponúknutá kontinuálna pomoc pri zlepšovaní ich pedagogických zručností. Celým podujatím sa niesla myšlienka, že čas na zmenu neznamená vždy „revolúciu“ vo výučbe všetkých predmetov naraz, ale skôr pomalé kroky vedúce k postupnému a z dlhodobého hľadiska udržateľnému procesu skvalitnenia výučbového procesu.

Viac fotografií môžete nájsť vo fotogalérii fakultnej stránky TU

J. Plevková a J. Mokrý