Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia štúdia – režim OTP

Nakoľko na včerajšom zasadnutí vláda SR svojím uznesením č. 501 z 8. septembra 2021 zaradila s účinnosťou od 13. septembra 2021 okres Martin podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 do stupňa Ostražitosť, a na základe čl. 11 Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 (VP č. 26/2021), ktorý bol odsúhlasený regionálnym hygienikom, je povinnosť od stupňa rizika Ostražitosť postupovať podľa schémy OTP (osoba v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19).


10. 09. 2021 08.39 hod.
Od: JLF UK

Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby vedúci pracovísk na základe čl. 17 VP č. 26/2021 zabezpečili overenie, či študenti zúčastňujúci sa praxe a prezenčnej výučby ako aj zamestnanci podieľajúci sa na zabezpečovaní prezenčnej výučby sú schopní sa preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu (najviac 48 hodín) alebo PCR testu (najviac 72 hodín), alebo potvrdením o úplnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, alebo dokladom o prekonaní COVID-19.

Záznam o overení (na základe digitálneho COVID preukazu EÚ v mobilnom telefóne alebo vytlačeného potvrdenia) sa zaznačí do prezenčnej listiny označením O, T alebo P. V prípade zaočkovaných osôb (O), resp. osôb po prekonaní ochorenia COVID-19 (P) nie je potrebné OTP pri ďalších účastiach na prezenčnej výučbe na tom istom pracovisku opakovane realizovať (odporúčame vyznačiť to v karte študenta).

Zároveň sa ukladá povinnosť viesť presnú evidenciu študentov a vyučujúcich na jednotlivých výučbových jednotkách, neumožňovať miešanie študijných skupín, a zabezpečiť dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení, a to najmä rúška, dodržiavanie rozostupov a primeraná hygienu rúk - ROR, vetranie, minimalizácia kontaktu s pacientom na nevyhnutný čas potrebný na vyšetrenie, väčšie krúžky rozdeliť na menšie skupinky pri pacientovi, a v prípade vyšetrovania pacientov študentmi použitie ochranných rukavíc.

​Rovnaký režim sa uplatňuje aj v prípade študentov ubytovaných vo vysokoškolskom internáte (čl. 27, VP č. 26/2021).

V súčasnosti si Ag/PCR testovanie zabezpečujú zamestnanci aj študenti individuálne v štandardne dostupných testovacích miestach. Zároveň pripravujeme aj možnosť antigénového testovania vo fakultnom odberovom mieste.

Typy digitálnych COVID preukazov EÚ

Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii (už po podaní prvej dávky vakcíny),

Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vykonaní testu (PCR/Antigénový test),

Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia, ktoré bolo diagnostikované prostredníctvom RT-PCR testu, v období pred nie viac ako 180 dňami).

*Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

 

Definícia plne zaočkovanej osoby

•  Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny.

•  Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny.

•  Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 

>> Ďalšie informácie k výučbe v zimnom semestri 20021/20022 nájdete TU <<