Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že napriek postupnému uvoľňovaniu epidemiologických opatrení, na základe v piatok prijatého a zverejneného uznesenia vlády SR (203/2021) a viacerých vyhlášok ÚVZ SR, od pondelka 19. apríla 2021 do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021 naďalej platí obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania s určením viacerých výnimiek.


19. 04. 2021 10.40 hod.
Od: JLF UK Martin

Jednou z výnimiek  zo zákazu vychádzania je cesta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy, ale len pre študentov vybraných študijných odborov, a to (uvádzame len tie, ktoré poskytuje naša fakulta) 4., 5. a 6. ročníka v študijných odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, 2. a 3. ročníka v študijných odboroch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo.

Študenti taxatívne nevymenovaných študijných odborov musia preto naďalej pokračovať vo výučbe realizovanej len dištančne.

Napriek osobnej snahe pána rektora a členov permanentného krízového štábu, ako aj členov vedenia našej fakulty, nám aktuálna situácia riadená štátom neumožňuje viac - nakoľko sa nepodarilo dostať do zoznamu výnimiek aj ostatné ročníky zdravotníckych študijných programov, Permanentný krízový štáb UK na svojom piatkovom zasadnutí nemohol povoliť prezenčnú výučbu iným študentom, a teda prezenčne môžu pokračovať v realizácii klinických praxí len študenti v študijných programoch a ročníkoch v tých študijných odboroch, ktoré sú taxatívne uvedené v uznesení vlády SR a príslušných vyhláškach. Nevyhnutný rozsah prezenčnej výučby v týchto ročníkoch je uvedený na základe požiadaviek garantov v rozvrhoch na letný semester a presný termín, rozsah a podmienky prezenčnej výučby určí po dohode so zástupcami ročníkov garant aj na základe vývoja situácie na príslušnom klinickom pracovisku.

Pán rektor zruší Príkaz rektora UK č. 1/2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 a osloví hlavného hygienika (Úrad verejného zdravotníctva SR) so žiadosťou o záväzné usmernenie k možnosti a podmienkam realizácie vzdelávacích činností prezenčne po skončení núdzového stavu, resp. obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Akonáhle budeme mať súhlas autorít s čiastočne obnovenou prezenčnou výučbou a možnosťou ubytovania študentov vo vysokoškolskom internáte aj u ostatných ročníkov, budeme Vás bezodkladne informovať, že je možné realizovať výučbu vybraných častí predmetov (vyznačených v rozvrhoch na LS 2021) prezenčnou metódou aj v ostatných ročníkoch.

Upozorňujeme, že podmienky účasti na prezenčnej výučbe sú určené vo vnútornom predpise č. 3/2021 "Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v letnom semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19", najmä v bode 8, 17 a 18 (pričom rúško je aktuálne nahradené príslušným respirátorom). Pravidelnosť Ag testovania nezaočkovaných zamestnancov a študentov sa riadi aktuálnymi nariadeniami (od 19.4. platí v Martine povinnosť preukázania sa max 7-dňovým negatívnym Ag testom) a zabezpečujú si ho individuálne vo verejne dostupných mobilných odberových miestach.

Ďakujeme za pochopenie.