Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Mimoriadne zasadnutie akademického senátu JLF UK

Mimoriadne zasadnutie AS JLF UK sa uskutoční v stredu 5. apríla 2023 o 13.00 hod. v Aula MAGNA hybridnou formou.


29. 03. 2023 14.37 hod.
Od: JLF UK

Hlavným bodom bude prerokovanie a schválenie návrhu Štatútu JLF UK. Prosíme predsedov stálych komisií AS JLF UK, aby v súlade s čl. 13 Rokovacieho poriadku AS JLF UK pripravili stanovisko k návrhu Štatútu JLF UK, ktoré budú referovať na zasadnutí senátu.