Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižná novinka autorov JLF UK - Difúzne parenchýmové choroby pľúc

Prečítajte si prvú slovenskú monografiu o difúznych parenchýmových chorobách pľúc, ktorá vznikla syntézou prehľadu v danej chvíli najaktuálnejších vedeckých poznatkov a viac ako 30 ročných klinických skúseností autorov, ktorí sa tejto problematike systematicky venujú v každodennej praxi ambulantnej aj hospitalizačnej zdravotnej starostlivosti.


29. 05. 2023 14.25 hod.
Od: JLF UK

Je určená dominantne na postgraduálne vzdelávanie lekárov v odbore pneumológia a ftizeológia v špecializačnej príprave tohto odboru, ale aj príbuzných odborov vnútorných chorôb.

Autori sa snažili o pragmatický klinický prístup. V štandardizovanej štruktúre od definície, epidemiológie, etiopatogenézy, cez klinický obraz, diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, liečbu až po prognózu poskytujú informácie o nozologických jednotkách a syndrómoch, ktoré patria do tohto heterogénneho a širokého spektra. V štyroch hlavných kapitolách spracovali poznatky o 44 nozologických jednotkách a syndrómoch.

Postupovali pritom podľa aktuálne platnej medzinárodnej klasifikácie týchto chorôb. Ako prvé uvádzajú idiopatické intersticiálne pneumónie, nakoľko tieto svojimi klinickými, rádiografickými aj histopatologickými prejavmi často predstavujú vzory, objavujúce sa pri iných syndrómoch a chorobách. Ďalej pokračujú granulomatóznymi chorobami pľúc, hypersenzitívnymi pneumonitídami, postihnutím pľúc pri difúznych chorobách spojiva a vaskulitídach, prejavmi liekovej toxicity, radiačného poškodenia, zaprášeniami pľúc anorganickými prachmi až po zriedkavé choroby pľúcneho interstícia a eozinofilové choroby pľúc.

Sústredili sa najmä na klinicky významné poznatky, preto má monografia potenciál stať sa každodenným pomocníkom pneumoftizeológov, internistov, reumatológov, možno aj rádiodiagnostikov, patológov, praktických lekárov.

 

Difúzne parenchýmové choroby pľúc
praktický sprievodca

Vyšehradský Robert

ISBN: 978-80-271-3821-0

Tlačená kniha

Dátum vydania: 02. 03. 2023

ISBN: 978-80-271-3821-0

Formát/strán: 167×240, 226 strán

Jazyk: Slovenčina