Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

Nový akreditovaný špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie sestra


08. 08. 2019 11.39 hod.
Od: Odd. pre ďalšie vzdelávanie ZP

Dovoľujeme si oznámiť lekárskej verejnosti, že Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine bolo dňom 12. júla 2019 priznané právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní sestra – intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii.

Bližšie informácie o programe