Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITU ŠTÚDIUM PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo výzvu na podávanie prihlášok na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2022/2023.


17. 01. 2022 13.21 hod.
Od: International Relations Office

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla do AiSu cez systém SOP Mobility.

Postup podania prihlášky nájdete TU

Zoznam univerzít, na ktoré sa môžete aplikovať, ako aj Kritéria výberu nájdete TU (https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/medzinarodne-vztahy/erasmus/studium-sms/)

Po vyplnení a skontrolovaní Vašich údajov prihlášku odošlete a príde Vám
automatický e-mail, pomocou ktorého sa do softvéru Mobility Online
prihlásite a doplníte všetky ostatné potrebné dokumenty.

Prihláška na štúdium bude otvorená do 15. 02. 2022.

Na nahratie povinných dokumentov (životopis, motivačný list) máte termín do 15.02. 2022. Neskoršie nahratie bude považované za nesplnenie kritérií, a tým pádom nebude možné akceptovať Vašu prihlášku. Odporúčame nahrať aj maturitné vysvedčenie, jazykový certifikát alebo štátnu skúšku z vyučovacieho jazyka prijímajúcej inštitúcie. V prípade nepredloženia jazykového certifikátu, budete z daného jazyka preskúšaný .

Na základe hodnotiaceho bodového systému podľa Vnútorného predpisu č. 11/2021 Podmienky a kritériá pre výber študentov na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na JLF UK v Martine, môžete nahrať aj ďalšie dokumenty, za ktoré Vám budú pridelené body (nie sú povinné).

Kandidátov na študijný pobyt a ich náhradníkov určí výberová komisia v závislosti od výsledného poradia účastníkov výberového konania a ponuky miest na partnerských univerzitách.

V online prihláške bude uvádzaný Váš univerzitný email,  ktorý bude automaticky doplnený z AiSu , neprepisujte si v online prihláške email za svoj súkromný. Všetky informácie z Mobility Online a novinky Vám budú chodiť iba na univerzitný email.

Keďže je to prvá výzva bez papierovej formy zmlúv v novom programovom období programu Erasmus+, chcem vás poprosiť o trpezlivosť. Počas výzvy/prihlasovania sa môžu vyskytnúť nezrovnalosti. Ak pri výbere nenájdete požadovanú univerzitu/zmluvu alebo sa vyskytne iný problém,  prosím kontaktujte ma na katarina.murcekovauniba.sk.

Kontaktná osoba na JLF UK:

PhDr. Murčeková Katarína