Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie súvisiace s prerušením prezenčnej formy výučby

Situácia na 1. internej klinike JLF UK a UNM ani aktuálne neumožňuje zabezpečovať prezenčnú výučbu. Navyše sa k ním pridala aj Klinika pneumológie a ftizeológie, ktorá bola reprofilizovaná na COVID oddelenie, ako aj Klinika pracovného lekárstva a toxikológie.


05. 11. 2021 13.14 hod.
Od: JLF UK

V tejto súvislosti, na základe rozhodnutia garantov predmetov vyučovaných na týchto klinikách a s ohľadom na ochranu zdravia a aktuálne možnosti pracovísk, bude počas ďalších dvoch týždňov, t. j. od 08. 11. 2021 do 19. 11. 2021, výučba na 1. internej klinike, Klinike pneumológie a ftizeológie a Klinike pracovného lekárstva a toxikológie zabezpečená len online. Bližšie informácie o harmonograme dištančnej výučby dostanete od garantov predmetov prostredníctvom ročníkových vedúcich.

Výučba seminárov, praktických cvičení a stáží (okrem prednášok) na ostatných teoretických, predklinických a klinických pracoviskách sa realizuje aj naďalej prezenčne v režime OTP (v skupinách maximálne 20 osôb, pri dodržiavaní príslušných opatrení).

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa situácia na uvedených klinikách čoskoro znormalizuje, aby sme sa i tam mohli vrátiť k prezenčnej výučbe."

Ďalšie informácie nájdete aj na podstránke Aktuálne informácie študijného oddelenia súvisiace s prerušením prezenčnej formy výučby