Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie Etickej komisie JLF UK

Riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na štvrtok 16. decembra 2021 (predbežne o 13:00 hod).


18. 11. 2021 17.24 hod.
Od: JLF UK

Žiadatelia o posúdenie projektu zasielajú názov projektu, meno hlavného riešiteľa a riešiteľské pracovisko ako aj kompletné materiály v zmysle Rokovacieho poriadku EK JLF UK najneskôr 14 dní pred rokovaním, t. j. do štvrtka 2. decembra 2021, a to elektronicky na adresu jana.mahutova@uniba.sk, a následne aj písomne na adresu sekretariátu Etickej komisie (Ústav verejného zdravotníctva, Malá Hora 4B, 03601 Martin).

Informácie o tom, ako postupovať pri predložení žiadosti, nájdete na stránke https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/organizacna-struktura/eticka-komisia/ako-podat-ziadost/

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa plánuje zasadnutie hybridnou formou, t. j. s možnosťou online pripojenia členov komisie ako aj predkladateľov projektov na schválenie. Záujem o online pripojenie prosím oznámte p. Mahútovej v čase predkladania žiadosti.

Upozornenie: Tie projekty (granty), ktoré sú vzhľadom na svoje ciele súčasťou riešenia už schválených väčších projektov (napr. granty UK, VEGA, APVV) a všetci riešitelia sú zároveň aj riešiteľmi predtým schváleného projektu, nie je potrebné opätovne predkladať na schválenie (odporúčame to uviesť v žiadosti o financovanie projektu/grantu).