Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie Etickej komisie JLF UK

Riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na pondelok 29. marca 2021 o 11:00 hod.


29. 03. 2021 11.00 hod.

Žiadatelia o posúdenie projektu zasielajú názov projektu, meno hlavného riešiteľa a riešiteľské pracovisko ako aj kompletné materiály v zmysle Rokovacieho poriadku EK JLF UK najneskôr 14 dní pred rokovaním, t.j. do 14. marca 2021, a to elektronicky na adresu jana.surzinovauniba.sk a následne aj písomne na adresu sekretariátu Etickej komisie (Ústav verejného zdravotníctva, Malá Hora 4B, 03601 Martin).

Informácie o tom, ako postupovať pri predložení žiadosti, nájdete na stránke TU.

Tie projekty (granty) UK, ktoré sú vzhľadom na svoje ciele súčasťou riešenia už schválených väčších projektov (napr. VEGA, APVV) a všetci riešitelia sú zároveň aj riešiteľmi predtým schváleného projektu, nie je potrebné opätovne predkladať na schválenie (odporúčame to uviesť v žiadosti o financovanie projektu/grantu).