Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXIX. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou

V dňoch 18. až 20. mája 2023 sa v hoteli Victoria uskutočnila už XXIX. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. Ide tak o jedno z hematologických odborných podujatí s najdlhšou tradíciou vzájomnej spolupráce slovenských a českých odborníkov v oblasti zrážania krvi. V dôsledku viacerých projektov medzinárodnej spolupráce sa ho zúčastnili aj viacerí medzinárodní hostia.


30. 05. 2023 08.23 hod.
Od: JLF UK

Odborný program tohto tradičného podujatia bol koncipovaný s dôrazom na najnovšie poznatky o hemostáze a trombóze v širších súvislostiach. Ako už pri otvorení konferencie avizovali prezidenti konferencie prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prednosta Kliniky hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty a prof. MUDr. Pavel Žák, PhD. z Hradca Králové, pri jeho príprave sa dôraz kládol najmä na aspekt využívania nových poznatkov v reálnych podmienkach slovenského zdravotníctva.

Aktualizácia odporúčaní v oblastiach manažmentu tromboembolizmu a manažmentu krvácavých ochorení však nie je podstatná len na lokálnej úrovni, ale aj v rámci interdisciplinárnej, a hlavne medzinárodnej spolupráce. Tento fakt podčiarkla prítomnosť viacerých prestížnych hostí vrátane prof. Marguerite Neerman Arbez, M.D., Ph.D. zo Ženevy, prof. Cedrica Hermansa, M.D., FRCP, ktorý pôsobí v belgickom Louvain, a tiež ako člen výboru Medzinárodnej spoločnosti pre hemofíliu, prof. Nigela Keya, MB, ChB, FRCP z Chapel Hill, zo Severnej Karolíny, USA – bývalého prezidenta Medzinárodnej spoločnosti pre trombózu a hemostázu, prof. Guillerma J. Ruiz-Delgada, MD, FACP z mexickej Puebly, ktorý pôsobil ako prezident Medzinárodnej hematologickej spoločnosti, doc. Nebojsu Antonijevica z Belehradu, ktorý pôsobí ako spoluautor odporúčaní Európskej spoločnosti pre kardiológiu a aj videoprezentácia od prof. Giancarla Castamana, M.D. z Florencie ako člena výboru vedeckej pracovnej skupiny pre trombózu a krvácavé stavy Európskej hematologickej asociácie.

Uvedení hostia si zároveň z rúk dekanky JLF UK prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. prevzali ocenenia za ich významný prínos v oblasti výskumu diagnostiky a liečby porúch hemostázy a prof. Nigel Key navštívil Laboratória genomiky a prenatálnej diagnostiky pracoviska BioMed JLF UK. Práve tu totiž prebieha analýza genetických zmien zodpovedných za vrodené poruchy hemostázy.     

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky od roku 2017 zaradilo Kliniku hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM (vrátane Národného centra hemostázy a trombózy s Národným registrom trombofilných stavov) do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR ako pracovisko so zameraním na zriedkavé krvácavé a trombogénne poruchy hemostázy, pričom spomínaný register zaznamenáva údaje osôb s trombofilným defektom vrátane asymptomatických jedincov, ktorý však v rizikovej situácii môže viesť k život ohrozujúcej komplikácii – venóznemu tromboembolizmu.

Ako však zdôraznil aj prof. Nigel Key, našťastie sa v dôsledku pokrokov vo výskume vyvíjajú nové a nové lieky vrátane priamych perorálnych antikoagulancií a aj inhibítorov aktivovaného koagulačného faktora XI s antikoagulačným účinkom a zároveň s nižším rizikom krvácania. Na druhej strane dochádza k rozvoju pokrokov v oblasti liečby hemofílie a iných krvácavých ochorení vrátane cielenej génovej terapie.

Viac fotografií a video nájdete v našej fotogalérii TU