Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie AS JLF UK

18.2. 2019 o 13:00 hod.


11. 02. 2019 09.05 hod.
Od: Sekretariát tajomníčky JLF UK
Návrh programu zasadania Akademického senátu JLF UK dňa 18.2.2019

1. Otvorenie zasadnutia
    Schválenie programu
    Overovatelia zápisnice
2. Návrh dekanky na vymenovanie prodekanov JLF UK
3. Návrh dekanky na vymenovanie členov Vedeckej rady JLF UK
4. Informácie Vedenia JLF UK
5. Rôzne