Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurz medicínskeho vzdelávania 2023

Dovoľujeme si Vás pozvať na Kurz medicínskeho vzdelávania 2023, ktorý je určený najmä doktorandom a mladým začínajúcim pedagógom so záujmom získať prehľad o nových trendoch v medicínskom vzdelávaní.


06. 12. 2022 09.31 hod.
Od: JLF UK

Kurz sa uskutoční v dňoch 30. - 31. 01. 2023 (pondelok a utorok) s predbežným trvaním každý deň približne od 08:00 do 17:00 hod. v Edukačnom centre a v Simulačnom výučbovom centre JLF UK v Martine.

V prípade doktorandov ide o nepovinný predmet, za ktorý môžu získať až 10 kreditov v ročnom hodnotení. Nakoľko je súčasťou kurzu aj praktická časť s ukážkami vybraných vzdelávacích metód, počet účastníkov je obmedzený na 20 a akceptovaní budú na základe poradia ich prihlásenia.

Uzávierka prihlasovania je 10. januára 2023 vrátane. Prihlasovanie prosím realizujte prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete >> TU <<

Je potrebné v ňom uviesť Vaše meno, priezvisko, titul, pracovisko, študijný program, ročník a formu štúdia (u doktorandov), e-mailovú adresu (ideálne univerzitnú, jej správne zadanie je dôležité pre úspešnosť ďalšej komunikácie).

Predbežný obsah a zameranie kurzu:
Základy andragogiky a osobitosti vzdelávania dospelých, Učiteľ v medicínskom vzdelávaní, Kurikulum – predmetu a štúdia, Prednáška vs výučba v malých skupinách, Klinická výučba a ambulantná výučba, Štandardizovaní pacienti, Simulačná výučba, E-learning a virtuálni pacienti, Hodnotenie v medicínskom vzdelávaní (princípy, plánovanie, štandardy, formy a metódy). Absolvent kurzu získa orientáciu v nových metódach výučby a mal by byť schopný aplikovať vyššie uvedené metódy vo svojej následnej pedagogickej praxi.