Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita vstupuje do protestu

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a Predsedníctvo Akademického senátu UK v Bratislave vyhlasuje, že Univerzita Komenského v Bratislave vstupuje do protestu.

Stanovisko z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu JLF UK

Akademického senátu JLF UK kategoricky odmieta navrhované zmeny v novele vysokoškolského zákona, ktoré prinášajú politizáciu, obmedzujú autonómnosť a akademickú samosprávu vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike, a plne podporuje vedenie Univerzity Komenského v Bratislave vo výzve na otvorený celospoločenský konštruktívny dialóg o zmenách vo vysokom školstve.

>> Zistiť viac <<

PREČO PROTEST? SÉRIA PREDNÁŠOK V RÁMCI PROTESTU PROTI NOVELE VŠ ZÁKONA

Bratislava, 10. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

>> Zistiť viac <<

Vyhlásenie UK k Plánu obnovy a odolnosti SR

Bratislava 11. marca 2021: Akademický senát Univerzity Komenského a Vedenie Univerzity Komenského vydali dňa 10. marca 2021 spoločné vyhlásenie k materiálu Ministerstva financií SR „Plán obnovy a odolnosti SR“.

>> Zistiť viac <<

Univerzita Komenského v Bratislave nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona v aktuálnej podobe, ktorá otvára dvere politizácii univerzít a verejných vysokých škôl

Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave si uvedomuje svoje historické poslanie šírenia vzdelanosti, slobody vedeckého bádania, potrebu autonómnosti a apolitickosti. Ich pilierom je akademická samospráva, ktorú nie je možné nahradiť centrálnym politickým riadením. Sme financovaní z verejných zdrojov a uvedomujeme si svoje záväzky voči spoločnosti, ktoré si dôsledne plníme, a to aj vtedy, keď sa to nepáči politickej moci. Zdôrazňujeme, že politická moc je tu preto, aby slúžila celej spoločnosti. My, akademici, tu nie sme pre politikov, sme tu pre spoločnosť, preto obmedzovanie akademickej samosprávy politikmi možno smelo nazvať zneužitím politickej moci. Predložená novela zákona o vysokých školách nielenže zhoršuje podmienky na zvyšovanie kvality vzdelávania a vedeckej činnosti, ale dáva vysoké školy priamo do područia politických nominantov.

>> Zistiť viac <<

Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku

I. Univerzita Komenského v Bratislave považuje autonómiu vysokých škôl a ich samosprávne riadenie, garantujúce ich nezávislosť na politickej moci, za piliere demokratickej plurality názorov. Princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií v duchu ideí humanizmu, kritického myslenia a dôstojnosti človeka – navyše „nadštandardné“ práva a prerogatíva akademického prostredia slúžia na prospech celej spoločnosti.

>> Zistiť viac <<