Excelentné pracoviská a aplikovaný výskum JLF UK

Zdrojom získavania nových poznatkov slúžiacich k výchove budúcich generácií je vedecko-výskumná  činnosť, ktorá sa postupne vyprofilovala do šiestich komplexných výskumných oblastí: problematika respiračného systému v zdraví a chorobe, starostlivosť o matku a dieťa, problematika zhubných nádorových ochorení, problematika ochorení centrálneho a periférneho nervového systému, problematika vybraných vnútorných chorôb a oblasť nepriaznivých vplyvov životného a pracovného prostredia.

JLF UK má tri Centrá excelentnosti, ktoré vznikli s  podporou štrukturálnych fondov Európskej únie ako súčasť siete Excelentných pracovísk výskumu a vývoja.

 

  • Centrum experimentálnej a klinickej respirológie

  • Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii