Uznávanie dokladov zo štúdia v zahraničí

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia (MŠVVaŠ SR)

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách (Informácia UK v Bratislave)

Informácia pre žiadateľov o doplňujúce skúšky (Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov)

Na základe Metodického usmernenia č. 36/2016, ktorým sa upravuje postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky:

Termíny konania doplňujúcej skúšky pre jednotlivé zdravotnícke povolania na nasledujúci kalendárny rok zverejňuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.

Okruhy otázok, zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov, miesto konania doplňujúcej skúšky, výšku poplatku za úkony spojené so zabezpečením a vykonaním doplňujúcej skúšky a výšku poplatku za opakovanie doplňujúcej skúšky zverejňuje stredisko na webovom sídle ministerstva a  uznaná vzdelávacia inštitúcia, na ktorej sa má doplňujúca skúška vykonať na svojom webovom sídle, najneskôr 60 dní pred termínom konania doplňujúcej skúšky - viac informácií o doplňujúcej skúške.