Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov na JLF UK pre AR 2017/2018

upravuje vnútorný predpis č. 21/2016 schválený na zasadnutí AS JLF UK dňa 16.5.2016 v znení dodatku č. 1  zo dňa 30.6.2016 a dodatku č. 2 zo dňa 12.9.2016

 

Elektronická prihláška 

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov, ktorý je po otvorení elektronickej prihlášky uvedený pre študijné programy 1. stupňa, predstavuje minimálny počet uchádzačov potrebný pre otvorenie ročníka.

Pokyny na vyplnenie elektronickej prihlášky

 Akreditované študijné programy, na ktoré bude JLF UK prijímať v AR 2017/2018

Študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa

 

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

plánovaný počet prijatých

Všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku

denná

MUDr.

6 rokov

100

Termín zaslania prihlášky:

do 28. 2. 2017 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok:

12. - 16. 6. 2017

Poplatok za prijímacie konanie:

60,- Eur

Údaje potrebné na úhradu platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu RI:

Štátna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Špecifický symbol - podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Platba zo zahraničia:

Pre viac informácií kliknite tu

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

 

 

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

plánovaný počet prijatých

Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

denná

MUDr.

6 rokov

100

Pre viac informácií kliknite tu

 

 

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

plánovaný počet prijatých

Zubné lekárstvo

denná

MDDr.

6 rokov

10

Termín zaslania prihlášky:

do 28. 2. 2017 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok:

12. - 16. 6. 2017

Poplatok za prijímacie konanie:

60,- Eur

Údaje potrebné na úhradu platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu RI:

Štátna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 340

Špecifický symbol - podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Platba zo zahraničia:

Pre viac informácií kliknite tu

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

 Študijné programy 1. stupňa

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

plánovaný minimálny počet prijatých

Ošetrovateľstvo

denná

Bc.

3 roky

10

Pôrodná asistencia

denná

Bc.

3 roky

7

Verejné zdravotníctvo

denná

Bc.

3 roky

7

Termín zaslania prihlášky:

do 28. 2. 2017 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok:

12. - 16. 6. 2017

Poplatok za prijímacie konanie:

60,- Eur

Údaje potrebné na úhradu platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu RI:

Štátna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Špecifický symbol - podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Platba zo zahraničia:

Pre viac informácií kliknite tu

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

Študijné programy 2. stupňa

 

forma štúdia

získaný titul

dĺžka štúdia

plánovaný počet prijatých

Verejné zdravotníctvo

denná

Mgr.

2 roky

15

Pôrodná asistencia

denná

Mgr.

2 roky

15

Pôrodná asistencia

externá

Mgr.

3 roky

15

Ošetrovateľstvo

denná

Mgr.

2 roky

15

Ošetrovateľstvo

externá

Mgr.

3 roky

15

Termín zaslania prihlášky:

do 31. 5. 2017 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok:

17. 8. 2017

Poplatok za prijímacie konanie:

60,- Eur

Údaje potrebné na úhradu platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu RI:

Štátna pokladnica:

SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Špecifický symbol - podľa vygenerovaného príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme

Platba zo zahraničia:

Pre viac informácií kliknite tu

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinovajfmed.uniba.sk

 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na JLF UK

- Uchádzač o štúdium v AR 2017/2018 si zaregistruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na web stránke fakulty,   následne je potrebné zaregistrovanú vytlačenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami zaslať na adresu fakulty.

- JLF UK vyžaduje potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (priložte ako prílohu alebo nalepte na 3. stranu prihlášky).

-  K prihláške je potrebné doložiť podpísaný životopis.

- Vysvedčenia, diplomy a rôzne osvedčenia nie je potrebné zasielať, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

- Doklad o zaplatení je možné priložiť ako samostatnú prílohu k prihláške alebo nalepiť na 3. stranu prihlášky (v prípade platby internet bankingom priložte potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte).

- Ak si uchádzač podáva prihlášku na študijný program všeobecné lekárstvo a študijný program  zubné lekárstvo, musí prihlášku podať osobitne na každý študijný program,  uhradiť platbu za každý študijný program a zúčastniť sa prijímacej skúšky na každý študijný program.

- Ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, ktoré uvádza v poradí podľa prioritného záujmu, vyplní jednu elektronickú prihlášku a uhradí jednu platbu.

- Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške nevracia. Ak uchádzač zruší prihlášku pred termínom konania prijímacej skúšky, ale boli mu zaslané všetky informácie a pozvánka na prijímaciu skúšku, na základe žiadosti mu bude  vrátená suma vo výške 50% (30 Eur).

- Fakulta zašle uchádzačom o štúdium v 1. a spojenom 1. a 2. stupni podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2017, uchádzačom o štúdium v 2. stupni v júli 2017.

- V prípade, že sa uchádzač o štúdium v 1. a spojenom 1. a 2. stupni zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prideleného termínu prijímacej skúšky, môže písomne požiadať o preloženie prijímacej skúšky na náhradný termín. Žiadosť je potrebné adresovať na študijné oddelenie JLF UK a zaslať minimálne 7 dní pred riadnym  termínom konania  prijímacej skúšky. Pre prijímacie konanie v 2. stupni štúdia v auguste 2017 sa náhradný termín nebude realizovať.

- Na základe zaslanej prihlášky bude každému uchádzačovi, ktorý si zašle prihlášku na štúdium na JLF UK, zaslaný sylabus na prijímacie skúšky na adresu uvedenú v prihláške.

-  Prípravné kurzy k prijímacím skúškam sa na JLF UK neorganizujú.