Záverečné skúšky

 

Záverečná špecializačná skúška

Záverečné špecializačné skúšky sa riadia čl. 9 Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine.

 

Dôležité termíny:

 

  • Na špecializačnú skúšku sa účastník štúdia hlási osobitnou prihláškou najneskôr šesť týždňov pred jej konaním. Prihlášku posiela účastník štúdia na oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

 

Záverečná certifikačná skúška

Záverečné certifikačné skúšky upravuje Tretia časť Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine

Dôležité termíny:

 

  •  Na záverečnú certifikačnú skúšku sa účastník štúdia hlási osobitnou prihláškou po splnení všetkých požadovaných kritérií – absolvovanie povinnej odbornej praxe, zdravotníckych výkonov a účasti na všetkých povinných vzdelávacích aktivitách