ŠVOČ

 

Témy ŠVOČ pre akademický rok 2016/2017

Názov témy / Topic: Štúdium postradiačných zmien v mozgu a mieche za experimentálnych podmienok

(Study of postradiational changes in the brain and spinal cord under experimental conditions)

Školiteľ / Tutor:        MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

           

Názov témy / Topic: Survivin a reparačné proteíny v karcinóme hrubého čreva

(Survivin and repair proteins in colon carcinoma)

Školiteľ / Tutor:        prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

 

Názov témy / Topic: Vplyv indukovanej hyperhomocysteinemie na CNS laboratórnych zvierat

(Effect of induced hyperhomocysteinemia to CNS of laboratory animals)

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Mária Kovalská, PhD.

 

Názov témy / Topic: Metylačné zmeny promótorovej oblasti génu RASSF1A ako prognostický faktor pri karcinóme prsníka

(Methylation changes in the promoter region of RASSF1A gene as a prognostic factor in breast cancer.)

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Eva Ježková, PhD.

 

Basal cell carcinoma, survivin