Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť ústavu:

a)   hlavné zameranie:

V súčasnosti sa vedecké aktivity pracovníkov ústavu sústreďujú na štúdium ultraštruktúry nervového systému v dvoch základných líniách:

l. štúdium vývoja membránových a cytoplazmatických súčastí myelínovej pošvy v periférnom aj centrálnom nervovom systéme

2. sledovanie degeneratívnych a regeneratívnych zmien periférnych nervov po toxickom poškodení.

V rámci interdisciplinárnej spolupráce sa vedecká činnosť pracoviska zameriava aj na štúdium kože a kožných adnex.

 

b)   Fakultné projekty

Ústav anatómie – hlavné riešiteľské pracovisko

  1. Fakultný projekt č. 51019/1994 „Účinok izoniazidu na nervový systém dospelého a vyvíjajúceho sa jedinca.“
  2. Fakultný projekt č. 22/1997 „Ultraštruktúra vyvíjajúceho sa  a regenerujúceho periférneho a centrálneho nervového vlákna.“
  3. Fakultný projekt č. 16/200 „Účinok lokálnych anestetík na periférny nerv.“

Ústav anatómie – spoluriešiteľské pracovisko

  1. Fakultný projekt č. 09/1997 Morfologické hodnotenie priebehu liečby psoriázy.

 

 c)   Granty VEGA MŠ SR a SAV

Ústav anatómie – hlavné riešiteľské pracovisko

Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/3376/06 „Histotoxicita lokálnych anestetík – sledovanie vplyvu lokálnych anestetík na ultraštruktúru periférneho nervu“.

Ústav anatómie – spoluriešiteľské pracovisko

  1. Grant VEGA MŠ SR a SAV č.  1/1242/94 „Štruktúra a ultraštruktúra zdravého a experimentálne poškodeného periférneho nervu.“
  2. Grant VEGA  MŠ SR a SAV č. 1/7249/20 Kauzálna genéza ischemicky vyvolanej neuropatie.“
  3. Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/8150/01 „Morfologické prejavy systémovo liečených chronických dermatóz - histologické, elektrónovo-mikroskopické zmeny počas liečby a ich počítačové znázornenie.“
  4. Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/1190/04 „Morfologické prejavy systémovo liečených chronických dermatóz - imunohistochemické, TEM a molekulovobiologické hodnotenie epidermis a kapilár dermis s využítím počítačovej techniky.“
  5. Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/4242/07 „Morfologické prejavy systémovo liečených chronických dermatóz - histologické, TEM, imunohistochemické a cytometrické zmeny epidermy - pokračovanie predchádzajúcich projektov.“

 

d)   najvýznamnejšie výsledky:

v oblasti základného výskumu – prínos k poznaniu ultraštrukturálneho obrazu vyvíjajúceho sa periférneho nervu a k objasneniu doteraz nedefinovaného presného mechanizmu vývoja a rastu myelínovej pošvy. V oblasti aplikovaného výskumu sú to poznatky získané štúdiom účinku niektorých neurotoxických látok na periférny nerv a sledovanie dynamiky regeneratívnych procesov.

 

e)   počet in extenso publikácií: 13 (5 domáce, 8 zahraničné)

f)   výstupy v podobe učebníc, monografií alebo skrípt, - 1 skriptá (spoluautorstvo)

g)    počet citácií: 42 (1 SCI, 41 - non-SCI)

h)   ŠVOČ na pracovisku

1.   AR 2001/2002 Príprava a využitie makropreparátov na výučbu anatómie a patologickej anatómie. Školiteľky: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD. (Ústav patologickej anatómie), doc. MUDr. Y. Mellová, CSc. – práca odmenená špeciálnou cenou.

2.   AR 2002/2003 Zhotovenie výučbových makropreparátov pre výuku patologickej anatómie a anatómie. Školiteľky: doc. MUDr. K. Adamicová, PhD. (Ústav patologickej anatómie), doc. MUDr. Y. Mellová, CSc.

3.   AR 2003/2004 Variácie a patologické zmeny na anatomických a patologických preparátoch. Školiteľky: mim. prof. MUDr. K. Adamicová, PhD. (Ústav patologickej anatómie), doc. MUDr. Y. Mellová, CSc.

 

Organizácia vedeckých a odborných podujatí:

 

1.   Morfologické popoludnie, 1998, Doc. MUDr. K. Belej, CSc., MUDr. Y. Mellová, CSc.

2.   39. kongres Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Martin 2001. doc. MUDr. K. Belej, CSc., MUDr. Y. Mellová, CSc.

 

späť