Veda a výskum

Hlavné zameranie:

- komplexná problematika karcinómu pľúc, vrátane sledovania genetických abnormalít, mikroRNA, genetických polymorfizmov, možnosti včasnej diagnostiky a predikcie rozvoja tohto ochorenia. KHCH aktívne spolupracuje na výskumných úlohách s teoretickými a klinickými pracoviskami Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, predovšetkým s Ústavom lekárskej biológie, Ústavom lekárskej biochémie, s Klinikou pneumológie a ftizeológie.

- rozvoj a aplikácia nových endoskopických metód v torakochirurgii.