ŠVOČ

Témy ŠVOČ v akademickom roku 2016/2017:

 

Názov témy:

Vplyv inhibítorov proteazómu na hemostázu

Školiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Genetické pozadie syndrómu lepivých doštičiek u pacientov s venóznou trombózou

Školiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

  

Názov témy:

Rekombinantný faktor VII (rFVII) v liečbe život ohrozujúceho krvácania

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.