Veda a výskum

MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY

Projekt EC – EUROCET

ETEN – 517417 Eurpean Registry on organs, tissues and cells.

Vedúci projektu: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

 

COORENOR (európska spolupráca v oblasti transplantácii orgánov, výmena praktických a teoretických skúseností) 2010-2012

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

 

ETPOD – European Training Program on Organ Donation, Projekt Európskej Komisie, Grant n°049212

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

 

LOANA, a.s. – Rožnov pod Radhoštěm – Česká republika

- klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky

Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

 

PAREXEL Nederland B.V., Brachthnijzerstraat 4-8, 1075EN Amsterdam, Holand.Kráľov.

- klinická štúdia lieku Tigecyklin

Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Lokálny koordinátor: Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

 

Projekt St. Georges Hospital Medical School, London, GB

Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie

Doba riešenia: 2001-2006

Lokálny koordinátor: Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

 

Projekt Western General Hospital Edinburgh, GB E-CEA-

Everzná karotická endarterektómia Doba riešenia: 2001-2006

Lokálny koordinátor: Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

 

VEGA

1/2276/05 „Prospektívna identifikácia príjemcov obličkového aloštepu so sklonom

k intenzívnej imunitnej odpovedi metódami molekulárnej diagnostiky a modernej serológie, využitie pre preventívnu intervenciu.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

 

1/3400/06 „Genetické aspekty aneuryzmy abdominálnej aorty.“

Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim.profesor

 

1/3393/06       „ Indikácie a metódy miniinvazívnej chirurgickej liečby akútnej nekrotizujúcej pankreatitídy.“

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ladislav Šutiak, PhD.

 

 1/3391/06 „Kardiovaskulárne a pľúcne komplikácie kapnoperitonea – možnosti stratifikácie  rizikových pacientov.“

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ján Janík, PhD.

 

 1/3392/06 „Indikácie a možnosti liečby recidívy nevarikózneho krvácania z horného tráviaceho traktu.“

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

 

MZ SR

2006/36/MFN-03 (2007-): Terapeutická angiogenéza u kritickej ischémie dolných končatín

prostredníctvom artológnej transplantácie krvotvorných buniek.

Spoluriešiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.

 

2005/9-MFN-01: Humorálna rejekcia pri obličkových transplantáciách-vytvorenie štandardov v prevencii, diagnostike a liečbe. Transplantácie vysokoimunizovaných pacientov.

Zástupca projektu: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.

 

2006/04-MFN-02: Monitorovanie donor špecifikovanej bunkovej imunity ako prostriedok individualizácie imunosupresie a včasnej intervencie pacientov po obličkovej transplantácii.

Spoluriešiteľ: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

 

Grant UK

GUK/444/2008 „Testovanie chemorezistencie / chemosenzitivity nádorových buniek izolovaných z malígnych pleurálnych výpotkov u onkologických pacientov.“

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Anton Dzian

 

„Kvalita života ako jeden z indikátorov kvality výsledkov zdravotníckej starostlivosti.“

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Anton Dzian

 

GUK/445/2008 Sledovanie vplyvu zloženia kryoprotektívneho média na viabilitu hepatocytov. 

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Hošala

 

GUK/418/2008  „Markery sepsy a ich význam u pacientov v chirurgii.“

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Marek Smolár

 

Diagnostika a chirurgická liečba gastroezofageálnej refluxnej choroby a jej komplikácií. (r.2000-2003)

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. L. Šutiak, PhD.

 

Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie E-CEA-everzná karotická endarterektómia. Chirurgická liečba Symptomatických a asymptomatických foriem CVI. (r.2001-2003)

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

 

Chronická venózna insuficiencia dolných končatín - možnosti chirurgickej liečby. (r.2002-2004)

Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

 

Grant mladých

Sledovanie génových polymorfizmov biotransformačných enzýmov vo vzťahu k vzniku karcinómu pľúc – ukončené v r. 2009

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Anton Dzian

 

Sledovanie polymorzizmov génov biotransformačných a DNA reparačných enzýmov vo vzťahu k vzniku karcinómu pľúc.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Anton Dzian

 

MVTS

Projekt MVTS č. ČR/SR/UK3/08

„Prírodné ether.fosfolipidy a ich potenciálny protinárodný účinok.“ - ukončené v roku 2009

Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

 

„Kompetenčné centrum  pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení.“ 

kód ITMS 26220220153        

(12.9.2011 – 30.11.2014)

Projektový manažér: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

 

„HELICS (Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance)

– časť surveillance nozokomiálnych infekcií na jednotkách intenzívnej starostlivosti.“

(od 6.11.2011)

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

 

„Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii. (CEVYPET)“

(r. 2010 – 2013)

Operačný program VÝSKUM a VÝVOJ

Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ.

Pracovné pozície: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim.prof.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim.prof.

 

KLINICKÉ  ALEBO  TERAPEUTICKÉ  ŠTÚDIE :

BIOTIKA, a.s. – Slovenská Ľupča

- klinické skúšanie lieku Bitamon

Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Phase III, Multicenter, Multi-National, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Alfimeprase in Subjects with Acute Peripheral Arterial Occlusion (NAPA-3), Protocol no. HA007

Investigator: Doc .MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim.profesor(evidovaný v FDA USA)

 

SCALA: Surgery for Colorectal Cancer and Venous Thromboembolic Prophylaxis Observational Study, GSK i3 innovus

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.,  MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.:

 

III. fáza nového lieku T3 701-112 (akútne infekcie kože a podkožia)

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof., MUDr. Marek Smolár, PhD., MUDr. Tibor Haraga, MUDr. Martin Vojtko

 

APLIKOVANÝ  VÝSKUM:

4/0012/05 „Hodnotenie stanovených laboratórnych parametrov periférnej venóznej krvi a variability intestinálnej sliznice pri akútnej mezenteriálnej ischémii v experimente  a praxi.“

Zodp. riešiteľ: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. profesor

 

„Chemorezistencia nádorových buniek  na cytostatiká a jej vzťah kzvýšenej expresii proteínov asociovaných s multidrug rezistenciou u onkochirurgických pacientov.“

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Dušan Dobrota, PhD.- Ústav klinickej biochémie JLF UK

Lekári  Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM ako spoluriešitelia