Novinky a oznamy

CITOVANIE PROJEKTOV V PUBLIKÁCIÁCH - Operačný program Výskum a vývoj

Nakoľko je potrebné pri publikačných výstupoch, ktoré deklarujeme ako výstupy napĺňajúce dopadový merateľný ukazovateľ, uvádzať poďakovanie („Acknowledgment“), dovoľujme si vám zaslať jeho odporúčané znenie:

Slovenská verzia:

„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:  (názov projektu)  (kód ITMS:), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

Anglická verzia:

„This publication is the result of the project implementation: (name of project) (ITMS) supported by the Operational Programme Research and Innovation funded by the ERDF“.

V rámci poďakovania („Acknowledgment“) môže byť uvedených viac grantových schém ako konkrétny projekt v rámci OP VaV, vo vzťahu ku ktorému je deklarovaný publikačný výstup.

 

Zdroj: Výskumná agentúra

H2020 - vyhľadávací nástroj projektov

http://h2020viz.vinnova.se/#/

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk, http://h2020viz.vinnova.se/#/

H2020 - nový vyhľadávací nástroj partnerov

Nový vyhľadávací nástroj partnerov do projektov H2020 nájdete tu.

Takisto si môžete pozrieť online manuál tu.

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/

Návrhy rámcov pracovných programov Horizontu 2020 na roky 2018-2020

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti návrhy rámcov pracovných programov Horizontu 2020 na roky 2018-2020, ktoré nájdete tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

Experti na posudzovanie projektov European Innovation Council-u. (EIC)

Európska komisia hľadá expertov na posudzovanie projektov European Innovation Council-u (EIC). Bližšie informácie nájdete tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

Lamyho správa - výskum a inovácie

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola zverejnená tzv. Lamyho správa o maximalizácii vplyvu európskych programov v oblasti výskumu a inovácií.

Bližšie informácie aj správu nájdete tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

NanoData Landscape Compilation reports

Európska komisia zverejnila nové správy NanoData Landscape Compilation reports, ktoré reflektujú stav a možnosti nanotechnológií v rôznych aplikačných oblastiach. Správu v oblasti zdravia, ktorá poskytuje prehľad o prostredí pre nanotechnológie v kontexte zdravia, poskytuje prehľad politík a programov pre nanotechnológiu a zdravie v EÚ a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/684d2ef2-4cc0-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31420800.

Správa je súčasťou série ôsmich štúdií NanoData Landscape Compilation, ktoré sa zaoberajú aplikáciou nanotechnológie v oblasti stavebníctva, energetiky, životného prostredia, zdravia, IKT, výroby, fotoniky a dopravy.

 

Zdroj: https://publications.europa.eu/en/home

Ponuka parnterstva do projektov HORIZONTu 2020

Na tejto stránke nájdete 26 projektov v rámci programu HORIZONT 2020, ktoré hľadajú partnerstvo: https://innonews.blog/2017/07/13/26-ponuk-do-europskych-projektov/.

 

Zdroj: https://innonews.blog/

Harmonogram ERC grantov a Pracovný program na rok 2018

Harmonogram ERC grantov nájdete na stránke tu.

Prvé výzvy budú vyhlásené 3.8.2017.

Pracovný program na rok 2018 nájdete tu.

 

Zdroj: https://erc.europa.eu/

Webinar: IP in EU-funded Projects/Horizon 2020

Cieľom webinára je poskytnúť základné informácie o tom, ako správne riešiť otázky duševného vlastníctva a dozvedieť sa o spoločných úskaliach a výzvach súvisiacich s IP v iniciatívach výskumu a inovácií financovaných EÚ (FP7/Horizont 2020).

Trvanie: 60 minút (prezentácia) + 15 minút (Q & As).

Poplatok: webový seminár sa poskytuje bezplatne.

Registrácia: Registrácia bude otvorená 17. októbra.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

Online publikácia: Computational biology - Spotlight on ERC projects

Dávame Vám do pozornosti online publikáciu Computational biology - Spotlight on ERC projects, ktorú si môžete pozrieť tu.

 

Zdroj: https://erc.europa.eu/

Neformálne stretnutia: EURAXESS UniverCITY tour jeseň 2017

V rámci služieb poskytovaných servisnými centrami EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk) bude v priebehu jesene 2017 prebiehať séria neformálnych stretnutí určených pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku. Tieto podujatia sa uskutočnia v niektorých univerzitných mestách na Slovensku (Bratislava, Nitra, Košice, Banská Bystrica, Žilina). Účasť na stretnutiach je BEZPLATNÁ pre zahraničných doktorandov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov.

Viac informácií o sérii stretnutí organizovaných v rámci EURAXESS UniverCITY tour 2017, ako aj informácie o konkrétnych stretnutiach v daných mestách nájdete v priložených letákoch a na našich webových stránkach www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-univercity-tour-jesen-2017 (informácia v slovenskom jazyku), resp. www.euraxess.sk/en/main/news-a-events/euraxess-univercity-tour-autumn-2017 (informácia v anglickom jazyku).

 

Zdroj: https://www.euraxess.sk

Výzva: EU Prize for Women Innovators 2018

Dňa 5.9.2017 bola vyhlásená výzva s názvom EU Prize for Women Innovators 2018. Bližšie informácie nájdete tu.

Deadline: 15.11.2017 o 17:00 (Brusell time)

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/

Seminár: Ako naštartovať aktivity na podporu kariérneho rozvoja výskumníkov

Od 21.9. do 26.10.2017 sa v mestách Bratislava, Nitra, Košice, Žilina a Banská Bystrica uskutoční seminár Ako naštartovať aktivity na podporu kariérneho rozvoja výskumníkov.

Seminár je určený výskumníkom, riadiacim pracovníkom zodpovedným za vedu a doktorandské štúdium, pracovníkom personálnych oddelení a ďalším profesionálom, ktorí sa vo svoje práci venujú podpore a rozvoju výskumníkov.

Cieľom workshopu je predstaviť účastníkom praktické nástroje, ktoré im pomôžu pri rozvoji a poskytovaní aktivít zameraných na podporu profesionálneho rozvoja doktorandov a mladých výskumných pracovníkov a ponúknuť im priestor pre vzájomnú diskusiu a výmennú skúsenosti v tejto oblasti. Zámerom workshopu je taktiež iniciovať strategickejšie uvažovanie o podpore kariérneho rozvoja výskumníkov a poukázať na jeho význam v kontexte implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (The Human Resources Strategy for Reserachers.

Bližšie informácie, program, registrácia a pod. nájdete tu.

 

Zdroj: https://www.euraxess.sk/sk/

Seminár: Praktické aspekty prijímania zahraničných výskumníkov

Od 21.9. do 26.10.2017 sa v mestách Bratislava, Nitra, Košice, Žilina a Banská Bystrica uskutoční seminár Praktické aspekty prijímania zahraničných výskumníkov.

Seminár je určený pre administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Cieľom seminárov pre profesionálov, ktorí sa zaujímajú o prijatie zahraničných vedcov na svoje pracoviská, je oboznámenie sa s administratívnymi povinnosťami sprevádzajúcimi prijímanie cudzincov na výskumné pobyty a pozície. Budú tiež priestorom na výmenu skúseností medzi účastníkmi z rôznych organizácií.

Bližšie informácie, termíny seminárov, registráciu a pod. nájdete tu.

 

Zdroj: https://www.euraxess.sk/sk/

Seminár: EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules

Dňa 18.10.2017 sa v priestoroch CVTI SR uskutoční celodenný seminár EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules. Táto akcia sa zameriava na výklad všeobecnej anotovanej modelovej grantovej dohody z pohľadu finančných pravidiel H2020, predovšetkým novo prijatých anotácií, ktoré sa viažu k odmeňovaniu zamestnancov.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

Konferencia: SLOVAK GERMAN INNOVATION DAY

Dňa 28.09.2017 v Bratislave (Vodárenské múzeum) sa uskutoční konferencia SLOVAK GERMAN INNOVATION DAY s podtitulom Start-ups meet Global Players and Hidden Champions. Ide o konferenciu, veľtrh a matchmaking pre inovatívne riešenia v Priemysle (Industry) 4.0.

Bližšie informácie nájdete na stránke podujatia tu.

 

Zdroj: https://www.b2match.eu/slovak-german-innovation-day, http://h2020.cvtisr.sk/

Konferencia: 4th Annual Meeting of the International Society of Cancer Metabolism (ISCaM): Cancer Metabolism

V dňoch 19.-21. októbra 2017 sa bude konať podujatie 4th Annual Meeting of the International Society of Cancer Metabolism (ISCaM): Cancer Metabolism v Bertinoro, Taliansko. Stretnutie sa bude zameriavať na pochopenie rakovinového metabolizmu a mikroprostredia s cieľom zlepšiť diagnostiku a monitorovanie rakoviny a potlačiť progresiu ochorenia. Bližšie informácie na webovej stránke: http://www.iscams.org/meeting/iscam2017-4th-annual-meeting-cancer-metabolism.

 

Zdroj: http://www.iscams.org/

Konferencia: Protecting the Code: Epigenetic Impacts on Genome Stability

V dňoch 29. októbra-1. novembra 2017 v Berlíne, Nemecko sa bude konať Konferencia EACR s názvom Protecting the Code: Epigenetic Impacts on Genome Stability. Konferencia má za cieľ spojiť hlavných výskumníkov a mladých vedcov, ktorí budú mať príležitosť stretnúť sa s odborníkmi v oblasti epigenetického výskumu. Bližšie informácie spolu s registračnými informáciami nájdete na webovej stránke: https://www.eacr.org/conference/protectingthecode2017.

 

Zdroj: https://www.eacr.org/

Konferencia: BACR Precision medicine and cancer models

Dňa 21. novembra 2017 sa bude konať podujatie s názvom: BACR Precision medicine and cancer models: Developing strategies to enhance clinical response v Londýne, Veľká Británia. Podujatie je určené vyšetrovateľom, ktorí pracujú na translačnom rozhraní v onkológii. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: http://www.bacr.org.uk/events/61.

 

Zdroj: http://www.bacr.org.uk/

Podujatie: Meet in Italy for Life Sciences

V dňoch 11. - 13. októbra 2017 v Turíne (Centro Congressi Torino Incontra) sa uskutoční podujatie "Meet in Italy for Life Sciences". Podujatie je zamerané na aktuálne témy, novinky, trendy a inovácie v oblasti Life Sciences, konkrétne na:

 • biotechnológie,
 • medicínske technológie,
 • liečivá a nutraceutiká,
 • informačné technológie v medicíne,
 • personalizovaná medicína,
 • zdravý životný štýl a iné.

Súčasťou podujatia sú:

 • bilaterálne networkingové stretnutia (možnosť výberu partnerov do diskusie je na stránke:  https://www.b2match.eu/mit4ls2017),
 • stretnutia start-upov s potenciálnymi investormi,
 • tematické workshopy,
 • medzinárodná konferencia na tému: “The value of health: the 4 P paradigm and the future of healthcare”.

Registrácia je možná do 30.09.2017. Bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke http://www.clusteralisei.it/en/meet-in-italy-for-life-sciences/ alebo na stránke https://www.b2match.eu/mit4ls2017.

 

Zdroj: https://www.b2match.eu/mit4ls2017, http://www.clusteralisei.it/

MAP 2017 – Molecular Analysis for Personalised Therapy

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti podujatie s názvom MAP 2017 – Molecular Analysis for Personalised Therapy, ktoré sa bude konať v Zürichu, Švajčiarsko v dňoch 13.-14. októbra 2017. Stretnutie na vedeckej úrovni bude orientované na skúmanie spôsobov, ako lepšie využiť existujúce údaje z výskumu s cieľom zlepšiť personalizované programy klinických onkológov pre pacientov s rakovinou. Bližšie informácie spolu s registračnými informáciami nájdete na webovej stránke: http://www.esmo.org/Conferences/MAP-2017-Molecular-Analysis-for-Personalised-Therapy.

 

Zdroj: http://www.esmo.org/

Konferencia: 2017 NCRI Cancer Conference

V dňoch 5.-8. novembra 2017 sa bude konať podujatie 2017 NCRI Cancer Conference v Liverpoole, Veľká Británia. Konferencia si dáva za cieľ spojiť ľudí na všetkých úrovniach od klinických lekárov – onkológov, výskumníkov, študentov a odborníkov. Bližšie informácie na webovej stránke: http://conference.ncri.org.uk/.

 

Zdroj: http://conference.ncri.org.uk/

Konferencia: MEDSTAT 2017 - konferencia medicínskej štatistiky

V dňoch 26. - 27. 10.2017 v Hoteli Áčko v Ružomberku sa uskutoční konferencia MEDSTAT 2017 - konferencia medicínskej štatistiky. Hlavnými témami konferenciu sú:

 • Medicínska štatistika,
 • Príprava a kontrola dát,
 • Aplikácie štatistiky v medicíne,
 • Predstavenie možnosti softvéru MS OFFICE,
 • Programový balík Excel 2010.

 

Viac informácií, registračný formulár a prihlášku k účasti nájdete na stránke http://medstat-2015.webnode.cz/.

 

Zdroj: http://medstat-2015.webnode.cz/

Konferencia: Lung Cancer Centre of Excellence Conference 2017

V dňoch 3.-5. decembra 2017 sa uskutoční podujatie Lung Cancer Centre of Excellence Conference 2017 v Manchestri, Veľká Británia. Konferencia je venovaná problematike rakoviny pľúc. Bližšie informácie na webovej stránke: http://www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers/research-events-and-conferences/the-lung-cancer-centre-of-excellence-conference-2017.

 

Zdroj: https://www.cancerresearchuk.org/

Konferencia: 1st European Alliance for Personalised Medicine Congress - Personalising Your Health: A Global Imperative!

V dňoch 27.-30. novembra 2017 sa bude konať podujatie s názvom 1st European Alliance for Personalised Medicine Congress - Personalising Your Health: A Global Imperative! v Belfaste, Veľká Británia. Bude to prvý celoeurópsky multidisciplinárny kongres pre oblasť personalizovanej medicíny. Bližšie informácie na webovej stránke: http://eapmbelfast2017.com/.

 

Zdroj: http://eapmbelfast2017.com/

Konferencia: Seed and Soil: In Vivo Models of Metastasis

Prvá spoločná konferenciá EACR (European Association for Cancer Research) s MRS (Metastasis Research Society) s názvom: Seed and Soil: In Vivo Models of Metastasis sa uskutoční v dňoch 27.-29.novembra 2017 v Berlíne, Nemecko. Táto konferencia poskytne hĺbkový prehľad o najnovších nástrojoch na výskum metastáz a predloží najnovšie zistenia lídrov na svete v danej oblasti. Bližšie informácie o kongrese, registrácii, registračných poplatkoch nájdete na webovej stránke: https://www.eacr.org/conference/seedandsoil2017.

 

Zdroj: https://www.eacr.org/

Kurz: IBM® SPSS® Statistics Base

V dňoch 23.-25.10.2017 sa v Bratislave uskutoční kurz IBM® SPSS® Statistics Base: Základy modulu. Bližšie informácie nájdete tu.

 

V dňoch 13.-15.11.2017 sa v Bratislave uskutoční kurz IBM® SPSS® Statistics Base: Základné štatistické procedúry. Bližšie informácie nájdete tu.

 

Zdroj: https://acreasr.sk/

 

 

Kurzy: Softvér IBM SPSS

V Bratislave a Prahe sa uskutoční niekoľko kurzov zameraných na programy IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler a IBM Cognos. Ide napr. o:

- kurz IBM® SPSS® Modeler: Práca s dataminingovými modelmi: 9. - 10.10.2017 v Bratislave,

- kurz IBM® SPSS® Statistics Base: Základy modulu: 23. - 25.10.2017 v Bratislave,

- kurz IBM® SPSS® Statistics Base: Základné štatistické procedúry: 13. - 15.11.2017 v Bratislave.

Viac informácií o kurzoch nájdete tu.

 

Zdroj: https://acreasr.sk/

Konferencia: MEFANET 2017

V dňoch 28.-29.11.2017 v Brne sa uskutoční 11. ročník konferencie MEFANET.

Bližšie informácie budú postupne pridávané na stránke konferencie tu.

Informácie budú pridávané aj na FB stránke konferencie tu.

 

Zdroj:http://www.mefanet.cz/index.php?pg=home

ESMO Immuno Oncology Congress 2017

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti kongres ESMO Immuno Oncology Congress 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.-10.decembra 2017 v Ženeve, Švajčiarsko. Kongres bude venovaný výlučne vývoju a použitiu imunoterapie proti rakovine, aplikovateľnosti najnovších štandardov starostlivosti o iunoterapiu rakoviny s komplexnou aktualizáciou. Bližšie informácie o kongrese, registrácii, registračných poplatkoch nájdete na webovej stránke: http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Immuno-Oncology-Congress-2017.

 

Zdroj: http://www.esmo.org/

Konferencia: ELLC 2018

V dňoch 11.-14. apríla 2018 sa uskutoční podujatie ELLC 2018 v Ženeve, Švajčiarsko. Podujatie je organizované špičkovými odborníkmi na rakovinu pľúc a zhubné nádory hrudníka. Bližšie informácie na webovej stránke: http://www.esmo.org/Latest-News/Programme13.

 

Zdroj: http://www.esmo.org/

Konferencia: ECCO 2018 European Cancer Summit

V dňoch 7.-9. septembra 2018 sa vo Viedni, Rakúsko uskutoční podujatie s názvom: ECCO 2018 European Cancer Summit. Na podujatí sa stretnú svetoví lídri z oblasti zdravotnej starostlivosti o pacientov s rakovinou. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: http://www.ecco-org.eu/summit.

 

Zdroj: http://www.ecco-org.eu/

Seminár - Právne formy podnikania - prezentácia

LawUP - JUDr. Zuzana Otáhalová

Seminár - Využitie výsledkov výskumu avývoja atransfer technológií - prezentácia

Využitie výsledkov výskumu avývoja atransfer technológií - RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.

Seminár - Aktuálne možnosti štipendií - prezentácia

Aktuálne možností štipendií - Mgr. Dominika Kacejová, koordinátorka programov SAIA, n.o. pre žilinský a trenčiansky región

Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvalita života - prezentácie

Prezentácia Informačný deň pre Oblasť Zdravia, demografické zmeny a kvalitu života: Societal Challenge 1 (SC1) - Mgr. Iveta Hermanovská, národný kontaktný bod pre Zdravie, demografické zmeny a kvalitu života; Európska rada pre výskum; Akcie Marie Skłodowska-Curie

Prezentácia FET Flagship Human Brain Project - Mária Búciová, národný kontaktný bod pre informačné a komunikačné technológie (ICT) a pre technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

Prezentácia Human Brain Project - Kathleen Elsig

Prezentácia H2020 Ako na to? - Dušan Janičkovič, delegát pre nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie

Prezentácia Financie v H2020 - Ing. Peter Beňo, národná kontaktná osoba pre finančné otázky

Seminár CEVED - prezentácie

Prezentácia H2020 - Mgr. Zuzana Lisoňová, vedúca oddelenia projektov RUK v Bratislave

E-bulletin Výskumnej agentúry

Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumná agentúra začala vydávať svoj E-bulletin.

Číslo 01/2017 nájdete tu.

Číslo 02/2017 nájdete tu.

 

Zdroj: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/

Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou - Publikácia APVV 2017

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti publikáciu APVV 2017 s názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, ktorú nájdete tu.

 

Zdroj: http://www.apvv.sk/

SECID - konferencia v oblasti výskumu a inovácii

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.11.2016 sa v Bruseli uskutočnila konferencia Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference (SECID). Hlavným cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o dôležitosti excelentnej vedy v európskom výskumnom priestore, ale aj debatu o príležitostiach a výzvach týkajúcich sa Horizontu 2020, EŠIF a iných národných a medzinárodných programov.


Celý priebeh konferencie si môžete pozrieť tu:

- ranná sekcia,

- popoludňajšia sekcia.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk, www.youtube.com

ERC GRANTY a SLOVENSKO - Zaujímavé články

Dávame Vám do pozornosti EURACTIV SPECIAL s témou ERC granty a Slovensko, ktorý sa venuje ERC grantom; súčasťou je aj rozhovor s prezidentom ERC a rovnako aj s príjemcom ERC grantu na Slovensku. Rozhovory a súvisiace články najdete na portáli EurActiv.sk: 
http://euractiv.sk/kategoria/specialy/erc-granty-veda-vyskum/.

 

Zdroj: euractiv.sk

ERC DAY IN SLOVAKIA - ZÁZNAM Z PODUJATIA a PREZENTÁCIE

V súvislosti s podujatím ERC Day in Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 20. júna 2016 na pôde našej univerzity, si vás dovoľujeme informovať, že je aktuálne zverejnený videozáznam z podujatia. Video obsahuje príspevky všetkých rečníkov konferencie a nachádza sa na nasledujúcom odkaze: 
https://www.youtube.com/watch?v=ehyasXfXqtk.

 

Komplexný prehľad na podujatie vrátane prezentácií ponúka na svojej webovej stránke aj Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) a to na linku: http://slord.sk/sk/podujatia-slord/erc-day-in-slovakia.html?page_id=2643.

 

Zdroj: www.youtube.com, slord.sk

FAQ k HORIZONTU 2020

Dávame Vám do pozornosti často kladené otázky k HORIZONTU 2020, ktoré nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/