Novinky a oznamy

Plán oddelenia kvality

Plán projektového oddelenia

Plán vzdelávacích aktivít

Marketingový plán

CITOVANIE PROJEKTOV V PUBLIKÁCIÁCH - Operačný program Výskum a vývoj

Nakoľko je potrebné pri publikačných výstupoch, ktoré deklarujeme ako výstupy napĺňajúce dopadový merateľný ukazovateľ, uvádzať poďakovanie („Acknowledgment“), dovoľujme si vám zaslať jeho odporúčané znenie:

Slovenská verzia:

„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:  (názov projektu)  (kód ITMS:), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

Anglická verzia:

„This publication is the result of the project implementation: (name of project) (ITMS) supported by the Operational Programme Research and Innovation funded by the ERDF“.

V rámci poďakovania („Acknowledgment“) môže byť uvedených viac grantových schém ako konkrétny projekt v rámci OP VaV, vo vzťahu ku ktorému je deklarovaný publikačný výstup.

 

Zdroj: Výskumná agentúra

H2020 - vyhľadávací nástroj projektov

http://h2020viz.vinnova.se/#/

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk, http://h2020viz.vinnova.se/#/

H2020 - nový vyhľadávací nástroj partnerov

Nový vyhľadávací nástroj partnerov do projektov H2020 nájdete tu.

Takisto si môžete pozrieť online manuál tu.

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/

Pracovných program Horizontu 2020 na roky 2018-2020 - oblasť zdravia

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pracovný program Horizontu 2020 na roky 2018-2020 v oblasti zdravia, ktorý nájdete tu alebo na https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/, https://ec.europa.eu

Experti na posudzovanie projektov European Innovation Council-u. (EIC)

Európska komisia hľadá expertov na posudzovanie projektov European Innovation Council-u (EIC). Bližšie informácie nájdete tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

Prezentácia SAIA

Prezentácia SAIA

Lamyho správa - výskum a inovácie

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola zverejnená tzv. Lamyho správa o maximalizácii vplyvu európskych programov v oblasti výskumu a inovácií.

Bližšie informácie aj správu nájdete tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

NanoData Landscape Compilation reports

Európska komisia zverejnila nové správy NanoData Landscape Compilation reports, ktoré reflektujú stav a možnosti nanotechnológií v rôznych aplikačných oblastiach. Správu v oblasti zdravia, ktorá poskytuje prehľad o prostredí pre nanotechnológie v kontexte zdravia, poskytuje prehľad politík a programov pre nanotechnológiu a zdravie v EÚ a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/684d2ef2-4cc0-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31420800.

Správa je súčasťou série ôsmich štúdií NanoData Landscape Compilation, ktoré sa zaoberajú aplikáciou nanotechnológie v oblasti stavebníctva, energetiky, životného prostredia, zdravia, IKT, výroby, fotoniky a dopravy.

 

Zdroj: https://publications.europa.eu/en/home

Ponuka parnterstva do projektov HORIZONTu 2020

Na tejto stránke nájdete 26 projektov v rámci programu HORIZONT 2020, ktoré hľadajú partnerstvo: https://innonews.blog/2017/07/13/26-ponuk-do-europskych-projektov/.

 

Zdroj: https://innonews.blog/

Harmonogram ERC grantov a Pracovný program na rok 2018

Harmonogram ERC grantov nájdete na stránke tu.

Prvé výzvy budú vyhlásené 3.8.2017.

Pracovný program na rok 2018 nájdete tu.

 

Zdroj: https://erc.europa.eu/

Webinar: IP in EU-funded Projects/Horizon 2020

Cieľom webinára je poskytnúť základné informácie o tom, ako správne riešiť otázky duševného vlastníctva a dozvedieť sa o spoločných úskaliach a výzvach súvisiacich s IP v iniciatívach výskumu a inovácií financovaných EÚ (FP7/Horizont 2020).

Trvanie: 60 minút (prezentácia) + 15 minút (Q & As).

Poplatok: webový seminár sa poskytuje bezplatne.

Registrácia: Registrácia bude otvorená 17. októbra.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

Online publikácia: Computational biology - Spotlight on ERC projects

Dávame Vám do pozornosti online publikáciu Computational biology - Spotlight on ERC projects, ktorú si môžete pozrieť tu.

 

Zdroj: https://erc.europa.eu/

Konferencia: Partnering Event pre oblasť Zdravie H2020 a Open Info Deň Eur. komisie

Dňa 7.12.2017 sa v Bruseli uskutoční Partnering Day organizované EÚ projektom Health NCP-Net 2.0. Podujatie má pomôcť pri hľadaní správnych partnerov pre budúce výzvy v oblasti zdravia.

Zároveň dňa 8.12.2017 sa v Bruseli uskutoční Otvorený informačný deň Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020 pre oblasť Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1).

Registrácia: do 31.10.2017

Bližšie informácie nájdetu tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

Výzva: Verejná výzva MZ SR „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2017

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo verejnú výzvu k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti "Podpora duševného zdravia" pre rok 2017.

Prioritne určené oblasti pre rok 2017: Realizácia vzdelávacích programov, kampaní, iniciatív a aktivít určených pre laickú verejnosť v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane duševného zdravia jednotlivcov a rodín, vytvárania vzťahovej väzby v ranom detstve, prevencii demencie, suicídií a destigmatizácie.

Termín podania žiadostí: do 05.12.2017

Výška dotácie: max. 33 000,00 Eur a min. 7 000,00 Eur


Bližšie informácie nájdete tu.

 

Zdroj: http://www.health.gov.sk/

Výzva: Verejná výzva APVV 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2017.

Dátum vyhlásenia výzvy je 3. 10. 2017, dátum ukončenia výzvy je 4. 12. 2017.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

Zdroj: http://www.apvv.sk/

Súťaž: 1. ročník BACK FROM ABROAD - Prines svoju skúsenosť domov

Organizácia FG Europe, pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a s podporou Nadácie ESET prináša súťaž o najlepšiu esej pre mladých ľudí, ktorí vycestovali do zahraničia a ktorí chcú priniesť svoje skúsenosti, nápady a know-how domov a zlepšiť nimi Slovensko.

Cestovanie je skvelé. Zahraničie je vzrušujúce. Každý mladý človek dnes túži vycestovať, zažiť nové veci, nazbierať nové poznatky a zážitky.  A čo tak premeniť tvoje zahraničné skúsenosti na niečo, čo môže pomôcť tvojej vlasti? Inšpiruj sa tým, čo niekde inde funguje, prines to na Slovensko a posuň ho vpred.

Popri tom získaj finančnú odmenu 500 EUR alebo 300 EUR a iné skvelé ceny!

Zasielanie eseje: do 31.12.2017

Bližšie informácie o súťaži nájdete tu.

 

Zdroj: http://futuregenerationeurope.eu/

Kurzy: Softvér IBM SPSS

V Bratislave a Prahe sa uskutoční niekoľko kurzov zameraných na programy IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler a IBM Cognos. Ide napr. o:

- kurz IBM® SPSS® Modeler: Práca s dataminingovými modelmi: 9. - 10.10.2017 v Bratislave,

- kurz IBM® SPSS® Statistics Base: Základy modulu: 23. - 25.10.2017 v Bratislave,

- kurz IBM® SPSS® Statistics Base: Základné štatistické procedúry: 13. - 15.11.2017 v Bratislave.

Viac informácií o kurzoch nájdete tu.

 

Zdroj: https://acreasr.sk/

Konferencia: MEFANET 2017

V dňoch 28.-29.11.2017 v Brne sa uskutoční 11. ročník konferencie MEFANET.

Bližšie informácie budú postupne pridávané na stránke konferencie tu.

Informácie budú pridávané aj na FB stránke konferencie tu.

 

Zdroj:http://www.mefanet.cz/index.php?pg=home

ESMO Immuno Oncology Congress 2017

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti kongres ESMO Immuno Oncology Congress 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.-10.decembra 2017 v Ženeve, Švajčiarsko. Kongres bude venovaný výlučne vývoju a použitiu imunoterapie proti rakovine, aplikovateľnosti najnovších štandardov starostlivosti o iunoterapiu rakoviny s komplexnou aktualizáciou. Bližšie informácie o kongrese, registrácii, registračných poplatkoch nájdete na webovej stránke: http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Immuno-Oncology-Congress-2017.

 

Zdroj: http://www.esmo.org/

Konferencia: ELLC 2018

V dňoch 11.-14. apríla 2018 sa uskutoční podujatie ELLC 2018 v Ženeve, Švajčiarsko. Podujatie je organizované špičkovými odborníkmi na rakovinu pľúc a zhubné nádory hrudníka. Bližšie informácie na webovej stránke: http://www.esmo.org/Latest-News/Programme13.

 

Zdroj: http://www.esmo.org/

Konferencia: ECCO 2018 European Cancer Summit

V dňoch 7.-9. septembra 2018 sa vo Viedni, Rakúsko uskutoční podujatie s názvom: ECCO 2018 European Cancer Summit. Na podujatí sa stretnú svetoví lídri z oblasti zdravotnej starostlivosti o pacientov s rakovinou. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: http://www.ecco-org.eu/summit.

 

Zdroj: http://www.ecco-org.eu/

Seminár - Právne formy podnikania - prezentácia

LawUP - JUDr. Zuzana Otáhalová

Seminár - Využitie výsledkov výskumu avývoja atransfer technológií - prezentácia

Využitie výsledkov výskumu avývoja atransfer technológií - RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.

Seminár - Aktuálne možnosti štipendií - prezentácia

Aktuálne možností štipendií - Mgr. Dominika Kacejová, koordinátorka programov SAIA, n.o. pre žilinský a trenčiansky región

Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvalita života - prezentácie

Prezentácia Informačný deň pre Oblasť Zdravia, demografické zmeny a kvalitu života: Societal Challenge 1 (SC1) - Mgr. Iveta Hermanovská, národný kontaktný bod pre Zdravie, demografické zmeny a kvalitu života; Európska rada pre výskum; Akcie Marie Skłodowska-Curie

Prezentácia FET Flagship Human Brain Project - Mária Búciová, národný kontaktný bod pre informačné a komunikačné technológie (ICT) a pre technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

Prezentácia Human Brain Project - Kathleen Elsig

Prezentácia H2020 Ako na to? - Dušan Janičkovič, delegát pre nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie

Prezentácia Financie v H2020 - Ing. Peter Beňo, národná kontaktná osoba pre finančné otázky

Seminár CEVED - prezentácie

Prezentácia H2020 - Mgr. Zuzana Lisoňová, vedúca oddelenia projektov RUK v Bratislave

E-bulletin Výskumnej agentúry

Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumná agentúra začala vydávať svoj E-bulletin.

Číslo 01/2017 nájdete tu.

Číslo 02/2017 nájdete tu.

 

Zdroj: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/

Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou - Publikácia APVV 2017

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti publikáciu APVV 2017 s názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, ktorú nájdete tu.

 

Zdroj: http://www.apvv.sk/

SECID - konferencia v oblasti výskumu a inovácii

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.11.2016 sa v Bruseli uskutočnila konferencia Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference (SECID). Hlavným cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o dôležitosti excelentnej vedy v európskom výskumnom priestore, ale aj debatu o príležitostiach a výzvach týkajúcich sa Horizontu 2020, EŠIF a iných národných a medzinárodných programov.


Celý priebeh konferencie si môžete pozrieť tu:

- ranná sekcia,

- popoludňajšia sekcia.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk, www.youtube.com

ERC GRANTY a SLOVENSKO - Zaujímavé články

Dávame Vám do pozornosti EURACTIV SPECIAL s témou ERC granty a Slovensko, ktorý sa venuje ERC grantom; súčasťou je aj rozhovor s prezidentom ERC a rovnako aj s príjemcom ERC grantu na Slovensku. Rozhovory a súvisiace články najdete na portáli EurActiv.sk: 
http://euractiv.sk/kategoria/specialy/erc-granty-veda-vyskum/.

 

Zdroj: euractiv.sk

ERC DAY IN SLOVAKIA - ZÁZNAM Z PODUJATIA a PREZENTÁCIE

V súvislosti s podujatím ERC Day in Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 20. júna 2016 na pôde našej univerzity, si vás dovoľujeme informovať, že je aktuálne zverejnený videozáznam z podujatia. Video obsahuje príspevky všetkých rečníkov konferencie a nachádza sa na nasledujúcom odkaze: 
https://www.youtube.com/watch?v=ehyasXfXqtk.

 

Komplexný prehľad na podujatie vrátane prezentácií ponúka na svojej webovej stránke aj Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) a to na linku: http://slord.sk/sk/podujatia-slord/erc-day-in-slovakia.html?page_id=2643.

 

Zdroj: www.youtube.com, slord.sk

FAQ k HORIZONTU 2020

Dávame Vám do pozornosti často kladené otázky k HORIZONTU 2020, ktoré nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/