Účelové pracoviská

Ústav informačných technológií (ÚIT) v súčasnosti spravuje prevádzku približne 600 počítačov a inej výpočtovej a telekomunikačnej techniky na JLF UK. Všetky lokality fakulty sú prepojené optikou s rýchlosťou 1Gbps. Samotná sieť je pripojená do internetu prostredníctvom Slovenskej akademickej siete SANET rýchlosťou 10Gbps. To umožňuje beh aj tých najnáročnejších aplikácií a služieb ako sú videokonferencie, multimédiá v reálnom čase alebo prístup do svetových databáz medicínskych informácií.

Knižničné a informačné služby zabezpečuje pre zamestnancov a študentov Akademická knižnica. V budove Knižnično-informačného a výpočtového centra sídli aj Simulačné výučbové centrum, ktoré vzniklo s cieľom reflektovať najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych špecializácií. Jeho úlohou je do výučby postupne zapájať progresívne pedagogické a metodické postupy, technologické prostriedky simulačnej a virtuálnej výučby s myšlienkou prepojenia teoretickej prípravy a klinickej praxe.  

Budova Vysokoškolského internátu sa nachádza na Novomeského ul. č. 7. V roku 2005 sa stal vlastníctvom UK objekt Domova mládeže pri SZŠ v Martine na Hviezdoslavovej ulici č. 35, čím sa rozšírila projektovaná ubytovacia kapacita pre študentov a zamestnancov fakulty o 172 lôžok. Neoddeliteľnou súčasťou v oblasti poskytovania sociálnych služieb je i študentská jedáleň.

Centrálny zverinec (CZ) JLF UK je dodávateľské zariadenie na držanie a dodávanie pokusných zvierat pre vedecko-výskumné účely jednotlivých ústavov JLF UK v Martine. Pri chove zvierat sa neustále rešpektujú a uplatňujú zásady vyplývajúce z požiadaviek zákona na ochranu zvierat používaných na vedecké účely vrátane príslušných predpisov EÚ.