Časopisecké oddelenie

Alena Masláková   

Tel.: (043) 2633514

VoIP: 41514

E-mail: maslakovajfmed.uniba.sk

 

Služby:

objednávky a evidencia časopisov

výpožičky prezenčné

medziknižničné výpožičné služby - časopisy

konzultačné služby

Otváracie hodiny

pondelok
10.00-12.00
13.00-15.00
utorok
        -
13.00-17.00
streda
10.00-12.00
13.00-15.00
štvrtok
        -
13.00-15.00
piatok
10.00-12.00
13.00-15.00

Zoznam časopisov (PDF), dostupných pre študentov a zamestnancov JLF UK v Martine

Zoznam vyradených časopisov 2016

 

Časopis Medical Teacher

Vážené členky, vážení členovia akademickej obce Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Chcem Vám oznámiť radostnú novinu, ktorou je obohatenie registra vedeckých časopisov v našej knižnici o nový, svojim obsahom neobyčajný titul. Ide o časopis zameraný na pedagogiku, na vzdelávací proces, ktorým prechádza každý zdravotnícky pracovník. Od marca tohto roka máte k dispozícii časopis, náplňou ktorého je moderná pedagogika na lekárskych fakultách. Je to prvý časopis tohto zamerania na Slovensku a budú ho mať k dispozícii všetci členovia akademickej obce našej fakulty – učitelia, technický personál, študenti, administratíva, všetci tí, ktorí sú súčasní aj budúci priaznivci kvalitnej výučby našich medikov. Za to, že sme sa dočkali tejto prelomovej udalosti v živote našej fakulty môžeme poďakovať finančnej pomoci z EU, konkrétne projektu ESF IV “Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine” (vedúci Doc. MUDr. J. Mokrý, PhD.) a podpore dekana JLFUK Prof. MUDr. J. Danku, CSc.

 Celý článok...